Կարինե ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ / ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏԻ ՎԱՀՐԱՄ ՓԱՓԱԶՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԹԱՏՐՈՆԻ ՆՇԱՆԱՎՈՐ ԱՐՎԵՍՏԱԳԵՏՆԵՐԸ.

 ՄԵՐՕՐՅԱ ԹԱՏՐՈՆԻ ՆՎԻՐՅԱԼՆԵՐԸ

 

 ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ ԴԱՎԻԹ ԷԴՈՒԱՐԴԻ

Պարգևատր­վել է ՀԹԳՄ «Ոս­կե մե­դա­լով» (2019թ.):

Ծն­վել է 1991թ. մար­տի 13-ին ԼՂՀ Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քում, ավար­տել է թիվ 3 միջն. դպ­րո­ցը: 2005-2007թթ. սովորել է Ստե­փա­նա­կեր­տի պետդրամթատ­րո­նի դե­րա­սա­նա­կան ստու­դի­այում: 2009-2011թթ. ծա­ռա­յել է ԼՂՀ ՊԲ շար­քե­րում, հրե­տա­նա­յին գն­դում` որ­պես նշա­նա­ռու և հրա­նո­թի հրա­մա­նա­տար:

2011թ.-ից աշ­խա­տում է Ստե­փա­նա­կեր­տի թատ­րո­նում որ­պես դե­րա­սան:

Լա­վա­գույն դե­րա­կա­տա­րում­նե­րից են. Սե­րո (Կ.Դա­նի­ել­յան` «Մենք մեր սա­րերն ենք»), Ռա­կա (Բ. Նուշ­իչ` «Տի­կին մի­նիստ­րու­հի»), Ժակ (Լ. Վե­րին` «Խոշ­որ շա­հում»), Բու­րա Նու­ին (Մու­րա­ցան` «Ռու­զան»), Նե­նի­լո (Էդ. դե Ֆի­լի­պո` «Ծննդ­յան տո­նե­րը սին­յոր Կուպ­յե­լո­յի տա­նը»), Գա­գիկ (Գ. Գևորգ­յան` «Սր­տի հետ խաղ չեն անի»), Անդր­յուս (Յու. Գրուշ­աս` «Սեր, ջազ, սա­տա­նա»), Ռո­բերտ (Մ. Կա­մո­լե­տի` «Ֆրան­սի­ա­կան սի­րաշ­փոթ»), Կի­կոս, Գի­քոր (Վ. Օվ­յան` «Աշ­խար­հը Լոռ­վա ձո­րե­րում»), Կարեն (Հ. Ավագյան` «Լուսաբացից առաջ»):

2016թ. ապ­րի­լի 2-ին կա­մա­վոր մեկ­նել է առաջ­նա­գիծ և մինչև հու­նիս ամի­սը հեր­թա­փո­խել է դիր­քե­րում` Տո­նաշ­ե­նի ուղ­ղու­թյամբ:

Դ. Ղահրամանյանը նաև թատրոնի լուսանկարիչն է, ունեցել է լուսանկարների ցուցահանդեսներ, իսկ ներկայացումների նրա տեսագրությունները թատրոնի պատմությունը հավերժացնելու յուրատեսակ հնարավորություն է: Նա ակտիվորեն ներգրավված է նաև թատրոնի ադմինիստրատիվ և ազդագրային աշխատանքներում:

 

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՄԱՐԻԱՆՆԱ ՌՈՄԱՆԻ

Ծն­վել է 1991թ. հոկ­տեմ­բե­րի 1-ին ԼՂՀ Մար­տա­կեր­տի շր­ջա­նի Վանք գյու­ղում: 2008թ. ավար­տել է տե­ղի միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցը: 2010-2012թթ. սո­վո­րել  և  ավար­տել է Ստե­փա­նա­կեր­տի Վ. Փա­փազ­յա­նի ան­վան պե­տա­կան դրա­մա­տի­կա­կան թատ­րո­նի դերասանա­կան ստու­դի­ան: 2011թ.-ից աշ­խա­տում է նույն թատ­րո­նում որ­պես դե­րա­սան:

Աշխատելուն զուգընթաց Մ. Գրի­գոր­յա­նը 2011-2015թթ. սո­վո­րել է Երևանի թատ­րո­նի և կի­նո­յի պե­տա­կան ինս­տի­տու­տի Գո­րի­սի բա­ժան­մուն­քի Շուշ­ի­ի մաս­նաճ­յու­ղում և ստա­ցել է դե­րա­սա­նա­կան ար­վես­տի բա­կա­լավ­րի աս­տի­ճան:

Մ. Գրի­գոր­յա­նի հիշ­ար­ժան դե­րա­կա­տա­րում­նե­րից են. Խրիս­տի­նա (Բ. Նուշ­իչ` «Տի­կին մի­նիստ­րու­հի»), Լա­ու­րա (Լ. Վե­րին` «Խոշ­որ շա­հում»), Ֆի­լիս (Ա. Հեր­նի` «Սիլ­վի­ա»), Կա­տու (Գրիմ եղբայրներ` «Բրե­մեն­յան երա­ժիշտ­նե­րը»), Կար­մե­լա (Էդ. դե Ֆի­լի­պո` «Ծննդ­յան տո­նե­րը սին­յոր Կուպ­յե­լո­յի տա­նը»), Ժակ­լին (Մ. Կա­մո­լե­տի` «Ֆրան­սի­ա­կան սի­րաշ­փոթ»), Դու­բայ­տե (Յու. Գրուշ­աս` «Սեր, ջազ, սա­տա­նա»), Փե­փել (Վ. Օվ­յան` «Աշ­խար­հը Լոռ­վա ձո­րե­րում»), Մե­յի (Թ.Ու­իլ­յամս` «Կա­տուն շի­կա­ցած տա­նի­քին»), Դա­յակ (Վ. Շեքս­պիր` «Ռո­մե­ո և Ջու­լի­ետ»), Կրի­ա Տոր­տի­լի­ա (Ա. Տոլս­տոյ` «Բու­րա­տի­նո­յի ար­կած­նե­րը»), Սոսե (Հ. Ավագյան` «Լուսաբացից առաջ») և այլն:

Պարգևատրվել է ՀՀ մշակույթի նախարարության (2019թ.) և Համահայկական 7-րդ խաղերի կազմակերպչական կոմիտեի (2019թ.) պատվոգրերով:

 

 

ԴԱՎԹՅԱՆ ԷԴՎԱՐԴ ԼԵՌՆԻԿԻ

Ծն­վել է 1991թ. հոկ­տեմ­բե­րի 10-ին ԼՂՀ Աս­կե­րա­նի շր­ջա­նի Խա­չեն գյու­ղում: Սկզբ­նա­կան կր­թու­թյու­նը ստա­ցել է տե­ղի դպ­րո­ցում, ապա ավար­տել է Ստե­փա­նա­կեր­տի թիվ 3 միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցը, որին զու­գըն­թաց 2007-2009թթ. սո­վո­րել և ավար­տել է Ստե­փա­նա­կեր­տի Վ.Փա­փազ­յա­նի ան­վան պետդ­րամ­թատ­րո­նի դերասանա­կան ստու­դի­ան, իսկ 2009 թվա­կա­նից աշ­խա­տան­քի է ան­ցել նույն թատ­րո­նում որ­պես դե­րա­սան, որին ծա­ռա­յում է մինչ այ­սօր:

Թատրոնում աշխատելու տարիներին Է. Դավ­թյա­նը միաժամանակ                    2011-2015թթ. սո­վո­րել է Երևանի թատ­րո­նի և կի­նո­յի պե­տա­կան ինս­տի­տու­տի Գո­րի­սի բա­ժան­մուն­քի Շուշ­ի­ի մաս­նաճ­յու­ղում և ստա­ցել է դե­րա­սա­նա­կան ար­վես­տի բա­կա­լավ­րի աս­տի­ճան:

Է. Դավ­թյա­նի հիշ­ար­ժան դե­րա­կա­տա­րում­նե­րից են. Դուն­դուռ (Ա. Սանթ­րոս­յան` «Հրաշ­ա­գործ ծա­ղի­կը»), Թա­գա­վոր (Ա. Վա­նո­յան` «Եր­ջան­կու­թյան նետ»), Ոս­տի­կան (Կ.Դա­նի­ել­յան` «Տո լաճ տնա­վեր»), Արամ (Ս. Խա­լա­թյան` «Սե­րը պա­հա­րան չի հարց­նում»), Կա­լե­նիչ (Բ. Նուշ­իչ` «Տի­կին մի­նիստ­րու­հի»), Համ­տուն իշ­խան (Մու­րա­ցան` «Ռու­զան»), Նի­կո­լի­նո (Էդ. դե Ֆի­լի­պո` «Ծննդ­յան տո­նե­րը սին­յոր Կուպ­յե­լո­յի տա­նը»), Աշ­ոտ (Վ. Բաղր­յան` «Ես մնում եմ»), Լևոն (Վ. Օվ­յան` «Ակա­մա մե­ղա­վոր­ներ»), Ջորջ  (Մ. Կա­մո­լե­տի` «Ֆրան­սի­ա­կան սի­րաշ­փոթ»), Վի­տաս (Յու. Գրուշ­աս` «Սեր, ջազ, սա­տա­նա»), Կա­րո (Վ.Օվ­յան` «Աշ­խար­հը Լոռ­վա ձո­րե­րում»), Գուփր (Թ.Ու­իլ­յամս` «Կա­տուն շի­կա­ցած տա­նի­քին»), Տի­բալտ (Վ. Շեքս­պիր` «Ռո­մե­ո և Ջու­լի­ետ»), Ոս­տի­կա­նա­պետ (Ա.Տոլս­տոյ` «Բու­րա­տի­նո­յի ար­կած­նե­րը»), Խոսրով (Ա. Մանասյան` «Արա պա ստի պեն կինի»), Գյուղացի (Հ. Ավագյան` «Լուսաբացից առաջ»):

Պարգևատր­վել է Ստե­փա­նա­կեր­տի պետդ­րամ­թատ­րո­նի տնօ­րի­նու­թյան (2012թ.), ԼՂՀ ՊՆ (2013թ.), ՀՀ մշակույթի նախարարության (2019թ.) պատ­վոգ­րե­րով:

Դրվագային դերերում նկարահանվել է Ջ. Ավետիսյանի «Դրախտի դարպասները», Շ. Վարդանյանի «Իմ խաչը» ֆիլմերում:

 

ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ ՕՖԵԼՅԱ ԳՐԻԳՈՐԻԻ

Ծնվել է 1983թ. փետր­վա­րի 13-ին Ստե­փա­նա­կերտ քա­ղա­քում: 2000թ. ավար­տել է Ստե­փա­նա­կեր­տի Ավ. Իսա­հակ­յա­նի անվ. թիվ 10 միջ­նա­կարգ դպ­րո­ցը, 2005 թվականին` ԱրՊՀ լեզ­վագ­րա­կան բա­ժի­նը, իսկ 2011 թվա­կա­նին` ԱրՊՀ մա­գիստ­րա­տու­րա­յի «Հայ գրա­կա­նու­թյուն» բա­ժի­նը:

2000-2003թթ. մի­ա­ժա­մա­նակ սո­վո­րել և ավար­տել է Ստե­փա­նա­կեր­տի Վ. Փա­փազ­յա­նի ան­վան պետդ­րամ­թատ­րո­նին կից դե­րա­սա­նա­կան ստու­դի­ան:           2003թ-ից աշ­խա­տում է նույն թատ­րո­նում որ­պես դե­րա­սա­նու­հի:

Նրա հա­ջող­ված դե­րա­կա­տա­րում­նե­րից են. Այ­ծիկ (Բ. Զա­խո­դեր`«Վին­նի Թու­խի ար­կած­նե­րը»), Լու­սե­րես (Հ. Թու­ման­յան` «Լու­սե­րեսն ու Վար­դե­րե­սը»), Հարս, Կե­սուր (Ռ. Աբ­րա­համ­յան` «Հար­սեր… Կե­սուր­ներ…»), Ահա­բեկ­ված (Ա. Պետ­րոս­յան` «Ար­տոն­ված եղեռն»), Իմաս­տուն (Խ. Մա­նանդ­յան` «Եր­ջան­կու­թյան թռչուն»), Տա­տիկ (Ա. Սանթ­րոս­յան` «Հրա­շա­գործ ծա­ղի­կը»), Ար­քա­յա­դուստր (Ա. Վա­նո­յան` «Եր­ջան­կու­թյան նետ», Ա. Սանթ­րոս­յան` «Հնա­րա­միտ ծաղ­րա­ծուն»), Ձյու­նա­նուշ (Մ. Կա­րա­պետ­յան` «Լի­դուշ­ի­կի ար­կած­նե­րը»), Ֆիլ­լիս (Ա. Հեր­նի` «Սիլ­վի­ա»), Նի­նու­չա (Էդ. դե Ֆի­լի­պո` «Ծննդ­յան տո­նե­րը սին­յոր Կուպ­յե­լո­յի տա­նը»), Մա­նե (Վ. Բաղր­յան` «Ես մնում եմ»), Աղ­վես Ալի­սա (Ա. Տոլս­տոյ` «Բու­րա­տի­նո­յի ար­կած­նե­րը»):

 

You may also like...

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։