­ ԿԻՆ&ՏՂԱՄԱՐԴ / Աստ­ղիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

Կին&Տ­ղա­մարդ՝ մշտա­կան փնտրտուք, որ սկսվել է հա­զա­րամ­յակ­ներ ա­ռաջ ու կշա­րու­նակ­վի, քա­նի դեռ պտտվում է այս մո­լո­րա­կը:

Եվս մի տար­բե­րակ, և՝ շնոր­հա­կա­լութ­յուն Վիվ­յեն Բաս­տաջ­յա­նին: Ա­ռանց իր «բզբզո­ցի» էս տար­բե­րա­կը եր­բեք էլ թղթին չէր հանձն­վի:

Աստ­ղիկ ՍԻՄՈՆՅԱՆ

ԿԻՆ&ՏՂԱՄԱՐԴ

Գոր­ծող ան­ձինք

ԿԻՆ

ՏՂԱՄԱՐԴ

I ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

Հ­յու­րա­սեն­յակ: Վիվ­յե­նը պատ­րաստ­վում է հյուր ըն­դու­նել: Հագն­ված է բա­վա­կա­նին գրա­վիչ, հաս­կա­նա­լի է` հյու­րը տղա­մարդ է, ի­րեն է զննում հա­յե­լու մեջ, օ­ծա­նե­լի­քի սրվակ­ներ է հո­տո­տում, վեր­ջա­պես ընտ­րութ­յու­նը կանգ է առ­նում մե­կի վրա, ո­րը սկզբում «մեր­ժել» էր: Զն­գաց հե­ռա­խո­սը: Թեթ­ևա­կի շար­ժում՝ Վիվ­յե­նի կող­մից, կար­ծես թե շա՛տ անս­պա­սե­լի էր հե­ռա­խո­սա­զան­գը։ Մի պահ վա­րա­նած կնա­յի դե­պի բեմ, հե­տո ա­րագ կտի­րա­պե­տի ի­րեն, կմո­տե­նա հե­ռա­խո­սին։

ՎԻՎՅԵՆ – (հե­ռա­խո­սը միաց­նե­լով): Լ­սում եմ… (ա­վե­լի հան­գիստ)…­ ու քա­նի՞ ժա­մով է հե­տաձգ­վում թռիչ­քը… չէ՛, չեմ տխրում՝ կդի­մա­նամ… գիրք կկար­դամ կամ ու­րիշ մի բան… թե­կուզ որ­ևէ ֆիլմ… չէ՛, խո­սել չեմ ու­զում, գի­տես՝ հե­ռա­խո­սով խո­սելն իմ թու­լութ­յուն­նե­րի մեջ չի մտնում… թռիչ­քից ա­ռաջ զան­գա­հա­րիր… ես էլ եմ համ­բու­րում:

Ան­ջա­տեց, մի պահ ի­րեն նա­յեց հա­յե­լու մեջ՝ ինքն ի­րեն դուր է գա­լիս: Ժպ­տաց, մատ­նե­րը մա­զե­րի մեջ խրեց, ինչոր ու­րիշ ձև տ­վեց: Այն­պի­սի տպա­վո­րութ­յուն է, ա­սես նույ­նիսկ մո­ռա­ցավ խո­սակ­ցութ­յան մա­սին, ա­վե­լի կար­ևոր է իր տես­քը, հար­դա­րան­քը:

Այս ա­մե­նի մեջ լրիվ անս­պա­սե­լի էր դռան զան­գը: Մի պահ նույ­նիսկ ու­շադ­րութ­յուն չդարձ­րեց: Զան­գը կրկնվեց, է­լի, է­լի: Վեր­ջա­պես լսեց, սթափ­վեց, մո­տե­ցավ, բա­ցեց: Անս­պա­սե­լի էր՝ քա­րա­ցավ տե­ղում: Հ­յու­րը՝ Ա­լեք­սանդ­րը, նույն­պես մի պահ քա­րա­ցավ՝ հա­յաց­քը Վիվ­յե­նին, հե­տո ա­րագ հա­վաք­վեց ու նույ­նիսկ չսպա­սեց, որ սա մի կողմ քաշ­վի, տնա­վա­րի ներս մտավ:

Ա­ռա­ջին ռեպ­լիկ­նե­րը ա­սե­լու են շփոթ­ված, փոր­ձե­լով հա­վաք­վել։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (ներս մտնե­լու ըն­թաց­քում): …էն­քան անս­պա­սե­լի էր դռան զան­գը, որ մտքովդ չէր անց­նում բա­ցել, չէ՞…

ՎԻՎՅԵՆ — Ես քեզ ներս չհրա­վի­րե­ցի…

Կանգ­նած է դռան մոտ՝­դու­ռը բաց:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ ես ո­րո­շե­ցի չսպա­սել… քո հրա­վե­րին… տեսքդ շա՛տ տո­նա­կան է… (տե­ղա­վոր­վեց բազ­կա­թո­ռին) …մա­նա­վանդ՝ հրա­վեր հաս­տատ չէր էլ լի­նե­լու…

ՎԻՎՅԵՆ – (դու­րը չե­կավ սրա նստե­լը): …դուրս ա­րի…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (շատ հան­գիստ): …դու­ռը փա­կիր…

ՎԻՎՅԵՆ — Չես լսո՞ւմ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ դո՞ւ…

Վիվ­յե­նը փոր­ձում է հա­վաք­վել, չբար­կա­նալ: Ա­լեք­սանդ­րը նստած է, քթի տակ մանր ժպիտ կա՝ փոք­րիկ ե­րե­խա­յի նման:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Հը՞… դուռդ եր­կա՞ր է բաց մնա­լու… չնա­յած՝ ինձ մեկ է… դու մտա­ծիր… ոնց էլ լի­նի, մի եր­կու եր­կա­րա­կանջ հար­ևան հաս­տատ կու­նե­նաս… Հա՛, ճիշտ է, դու թքած ու­նես հար­ևան­նե­րիդ կար­ծիք­նե­րի վրա, բայց հա­զիվ թե քեզ դուր գա, որ քթնե­րը բաց դռնից ներս մտցնեն քո կյանք…

ՎԻՎՅԵՆ – (բաց դռան մոտ կանգ­նած): Ես սպա­սում եմ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (միա­միտ հա­յաց­քով): Ին­չի՞ն…

ՎԻՎՅԵՆ — Քո դուրս գա­լուն:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ես հա­ճույ­քով մի բա­ժակ սուրճ կխմեի… ախ­պա­րա­կա՛ն տար­բե­րա­կով:

ՎԻՎՅԵՆ — Սր­ճա­րա­նը դի­մա­ցի մայ­թին է:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Շ­նոր­հա­կա՛լ եմ, ես գե­րա­դա­սում եմ էս­տեղ…

ՎԻՎՅԵՆ – (վճռա­կան մո­տե­նա­լով Ա­լեք­սանդ­րին, ա­սես պատ­րաստ­վում է թևից բռնել ու դուրս շպրտել): Լ­սի՛ր, ես…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (ձայնն աս­տի­ճա­նա­բար բարձ­րա­նա­լու է): Իսկ հի­շո՞ւմ ես, մի ժա­մա­նակ մի բա­ժակ սուր­ճի հա­մար էս­քան եր­կար չէիր վի­ճում… այն ժա­մա­նակ դու բաց մա­նու­շա­կա­գույն, շաաաատ թա­փան­ցիկ խա­լաթ էիր հագ­նում, ո­րի տա­կից պարզ եր­ևում էր…

Վիվ­յե­նը շրխկո­ցով փա­կեց դու­ռը: Ա­լեք­սանդ­րը շշմած նա­յեց սրան՝ հույս չու­ներ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Փաս­տո­րեն ա­վե­լի լուրջ է, քան ես կար­ծո՞ւմ էի…

ՎԻՎՅԵՆ — Հա­վաք­վիր ու դուրս ա­րի՝ ինք­նա­կա՛մ, դու­ռը ներ­սից չեմ կող­պել:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …երբ միա­սին էինք ապ­րում, դու թքա՛ծ ու­նեիր… հար­ևան­նե­րը վա­ղուց ար­դեն սո­վո­րել էին մեր կռիվ­նե­րին… նույ­նիսկ ա­լա­րում էին ա­կանջ դնել…

ՎԻՎՅԵՆ — Քո հի­շո­ղութ­յուն­նե­րը ոչ մե­կին հե­տաքր­քիր չեն:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Հի­մա` կամ այս տղա­մար­դը, ում տա­նը մենք հենց հի­մա գտնվում ենք, նոր է քո կյան­քում, կամ շատ թանկ է քեզ հա­մար…

ՎԻՎՅԵՆ — Վե՞րջ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ես նա­խընտ­րում եմ ա­ռա­ջին տար­բե­րա­կը:

Վիվ­յե­նը ռեակ­ցիա չու­նի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Խո­հա­նո­ցը ա՞յս կող­մում է, թե՞ մյուս:

Վիվ­յե­նը լուռ է, մի պահ նույ­նիսկ չի հաս­կա­նում ա­սա­ծը: Զայ­րույ­թը ե­ռում է մե­ջը:

Ա­լեք­սանդ­րը վեր կա­ցավ, նա­յեց աջ ու ձախ, գտավ ու­զա­ծը, գնաց խո­հա­նոց: Վիվ­յե­նը իր տե­ղում է: Ոչ մի շար­ժում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (գլու­խը եր­ևաց խո­հա­նո­ցի կող­մից, ձեռ­քին՝ սրճեփ ու գդալ): Հու­սամ, գո­նե դա­ռը սուր­ճի նկատ­մամբ հա­վա­տա­րիմ ես գտնվել:

Վիվ­յե­նի կող­մից ոչ մի ռեակ­ցիա:

Ա­լեք­սանդ­րը ժպտա­լով ետ քաշ­վեց: Կեր­ևա քիչ անց, ձեռ­քին սկու­տեղ՝ եր­կու սուր­ճի բա­ժա­կով: Ս­կու­տե­ղը՝ մի բա­ժա­կով, կդնի ա­թո­ռին, ա­թո­ռը՝ մոտ Վիվ­յե­նին: Ին­քը իր բա­ժա­կով նո­րից կտե­ղա­վոր­վի բազ­կա­թո­ռին: Սուրճն է վա­յե­լում, ծխում, աչ­քի տա­կով եր­բեմն Վիվ­յե­նին նա­յե­լով, ով ա­ռաջ­վա պես ոչ մի բա­նի նկատ­մամբ ռեակ­ցիա չու­նի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (վա­յե­լեց սուր­ճը, բա­ժա­կը շրջեց ու բռնաց­րեց Վիվ­յե­նի հա­յաց­քը): Հի­մար սո­վո­րութ­յուն է, ոչ մի կերպ ա­զատ­վել չի լի­նում…

Ռեակ­ցիա չկա:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …բայց միայն էն ժա­մա­նակ, երբ կողքս ես… մյուս բո­լոր կա­նանց դեպ­քում նման բան չեմ ա­նում… (իբրև գաղտ­նիք)… չեմ ու­զում, որ գաղտ­նիք­ներս ի­մա­նան:

Չ­կա ռեակ­ցիա: Ու­շա­դիր նա­յում է Վիվ­յե­նին: Սա նույ­նիսկ չի էլ նա­յում, ա­ռաջ­վա նման հա­յաց­քը ինչոր ան­հայտ կե­տի է: Ա­լեք­սանդ­րի ռեակ­ցիան՝ լաաա՜վ:

Շատ անս­պա­սե­լի վեր կա­ցավ, մո­տե­ցավ այն հատ­վա­ծին, որ­տեղ կո­շիկ­նե­րի պա­հա­րանն է: Տ­նա­վա­րի բա­ցեց՝ կո­շիկ­նե­րը հա­նե­լով, հո­ղա­թա­փեր հա­գավ: Հե­տո սկսեց բա­ցել կող­քի պա­հա­րա­նի դռնե­րը, մինչև գտավ այն, ինչ ու­զում էր: Ա­րագա­րագ հա­նում է կոստ­յու­մը, վեր­նա­շա­պի­կի կո­ճակ­ներն է քան­դում՝ պա­հա­րա­նից տղա­մար­դու խա­լաթ դուրս բե­րե­լով:

Վիվ­յե­նը տե­սավ: Աչ­քե­րը հի­մա դուրս կգան բնից: Ա­րագ քայ­լե­րով, նպա­տա­կաուղղ­ված, «քշում» է Ա­լեք­սանդ­րի կող­մը: Սա ա­սես մեջ­քին աչ­քեր ու­ներ, երբ Վիվ­յե­նը հաս­նում է ի­րեն, ա­րագ շրջվում է, գրկում կնոջ գոտ­կա­տե­ղից ու պտտում, նրան հե­նում է պա­հա­րա­նին, ինքն էլ նրա դի­մաց է: Հա­մար­յա դիպ­չում են ի­րար: Հա­յացք­ներ, հա­յացք­ներ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Դա­տե­լով խա­լա­թի չափ­սե­րից, ին­ձա­նից հա­զիվ մի մատ բարձ­րա­հա­սակ տղա­մարդ է, ա­վե­լի լայն թի­կուն­քով…

Վիվ­յե­նը հար­մար պա­հի է սպա­սում, որ կա­րո­ղա­նա հրել սրան ու մի կողմ շպրտել: Բայց դա պի­տի ի­րոք հար­մար պահ լի­նի, չի ցան­կա­նա հրել ու չհա­ջո­ղել:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …ափ­սոս, որ խա­լա­թի չափ­սից մնա­ցած ման­րա­մաս­նե­րը չեն հաս­կաց­վում, չնա­յած, մեծ հաշ­վով դա կապ չու­նի…

Անս­պա­սե­լի պոկ­վեց Վիվ­յե­նից՝ խա­լա­թը ձեռ­քում, նույն­քան անս­պա­սե­լի բա­ցեց լո­գա­րա­նի դուռն ու ներս մտնե­լով՝ ներ­սից փա­կեց: Վիվ­յե­նը նույ­նիսկ չհասց­րեց ուշ­քի գալ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ՁԱՅՆ – Ճա­նա­պար­հը եր­կար էր ու փո­շոտ:

Վիվ­յենն ա­սես նոր միայն ուշ­քի ե­կավ: Նետ­վեց դռան կող­մը, թա­կում է՝ դռան բռնա­կը «ջար­դե­լով»:

ՎԻՎՅԵՆ — Բաց ա­րա դուռն ու չքվի՛ր էս­տե­ղից…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐԻ ՁԱՅՆ — Հու­սով եմ հի­շում ես՝ ձվա­ծե­ղը կա­րա­գով եմ սի­րում, ձե­թով չլի­նի, ու՝ սև բի­բա­րով:

Լս­վեց ջրի խշշոց:

ՎԻՎՅԵՆ – Լ­սի՛ր, դո՛ւ­ռը բաց…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – արձր, դիտ­մամբ լսե­լի): Տես, է՛, լո­գան­քի իմ սի­րած գելն է…

Վիվ­յե­նի ձեռ­քը, որ հեր­թա­կան հար­վա­ծը պի­տի հասց­ներ դռա­նը, քա­րա­ցավ: Կտ­րուկ շրջվեց, հեն­վել է դռա­նը, հանգս­տութ­յու­նը սա­սան­վել է: Դեմ­քը նույն հանգս­տութ­յու­նը չու­նի, ու­ղեղն աշ­խա­տում է, ել­քեր փնտրում:

Լս­վեց հե­ռա­խո­սի զան­գը: Վիվ­յե­նը թեթև ցնցվեց: Զան­գը կրկնվեց, ա­րագ մո­տե­ցավ հե­ռա­խո­սին, մի պահ հա­վաք­վեց, հե­տո միաց­րեց:

ՎԻՎՅԵՆ – (հե­ռա­խո­սով): Պատ­րաստ­վում եք թռնե՞լ… ինք­նա­թի՞ռ եք բարձ­րա­նում… այ­սինքն՝ մո­տա­վո­րա­պես տաս-քսան րո­պեից ար­դեն օ­դում եք լի­նե­լո՞ւ… քա­նի՞ ժա­մից ես հաս­նում…

Ջ­րի ձայ­նը այլևս չի լսվում: Վիվ­յե­նը չի լսում, նա պա­տու­հա­նի մոտ է կանգ­նած՝ մեջ­քով դե­պի լո­գա­րանն ու ու­շադ­րութ­յու­նը հե­ռա­խո­սի խո­սակ­ցութ­յունն է կլա­նել:

ՎԻՎՅԵՆ – (հե­ռա­խո­սով): …և, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, հենց որ զգու­շաց­նեն օդ բարձ­րա­նա­լու մա­սին, զանգ տուր…

Լո­գա­սեն­յա­կի դու­ռը կբաց­վի ու խա­լա­թը հա­գին դուրս կգա Ա­լեք­սանդ­րը։ Կ­տես­նի հե­ռա­խո­սով խո­սող Վիվ­յե­նին, ու­շա­դիր կլսի:

Սա նրան չի նկա­տել:

ՎԻՎՅԵՆ – (հե­ռա­խո­սով): …հի­մա՞… հի­մա պատ­րաստ­վում եմ մտքումս թռչել քեզ հետ, այդ­պես ա­վե­լի անվ­տանգ տեղ կհաս­նես…

Ա­լեք­սանդ­րը, որ ինչոր բան էր ու­զում ա­սել, այս նա­խա­դա­սութ­յու­նից հե­տո «փսկեց»:

ՎԻՎՅԵՆ — …բնա­կա­նա­բար, փե­րու նման՝ մա­նու­շա­կա­գույն ամ­պին նստած…

Ա­լեք­սանդ­րը տխրեց:

Վիվ­յենն այս նա­խա­դա­սութ­յունն ա­սաց ու թեթև ցնցվեց, ա­սես աս­վածն այ­րեց լե­զուն, դան­դաղ պտտվեց ու տե­սավ Ա­լեք­սանդ­րին

Մի քա­նի վայրկ­յան լուռ ի­րար աչ­քե­րի մեջ են նա­յում:

ՎԻՎՅԵՆ – (աչ­քե­րը՝ Ա­լեք­սանդ­րի աչ­քե­րին, հե­ռա­խո­սով): Էս­տեղ եմ, լսո՛ւմ եմ… չէ, ոչ մի բան, տրա­մադ­րութ­յունս չի ըն­կել… հա՞, բայց իս­կա­պես ո­չինչ չի ե­ղել… տանն եմ… ի­հար­կե, մե­նակ եմ… բնա­կա­նա­բար, մի քա­նի ժամ կդի­մա­նամ… լա՛վ, չմո­ռա­նաս զան­գել թռիչ­քից ա­ռաջ… ես էլ եմ… համ­բու­րում… (Ա­րագ ան­ջա­տեց հե­ռա­խո­սը, շրջվեց` մեջ­քով դե­պի Ա­լեք­սանդ­րը🙂  

Մի պահ լուռ են:

Ա­լեք­սանդրն էլ հեն­վեց դռա­նը: Հի­մա կանգ­նած են՝ մե­կը մյու­սին մեջ­քով:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Հույս ու­նեի, որ մա­նու­շա­կա­գույն ամ­պը միայն իմն է… իսկ դու նույ­նիսկ գույ­նը չես փո­խել:

ՎԻՎՅԵՆ — Այդ բարձ­րութ­յան վրա ամ­պե­րը ար­ևի ճա­ռա­գայթ­նե­րից մա­նու­շա­կա­գույն են դառ­նում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ես մոխ­րա­գույ­նին էլ եմ հա­մա­ձայն, բայց որ դրանք միայն ի՛նձ հա­մար հո­րին­ված լի­նեին…

ՎԻՎՅԵՆ — Դ­րանք հո­րին­ված չեն… ես դրանք ի­րոք տե­սել եմ… երբ ա­ռա­ջին ան­գամ ինք­նա­թիռ նստե­ցի… Փոքր էի ու մտա­ծում էի, որ ինք­նա­թի­ռը մա­նու­շա­կա­գույն ամ­պերն են տա­նում՝ ի­րենց մեջ­քին դրած…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (չհա­մոզ­վեց): Բայց ամ­պերն այդ բարձ­րութ­յան վրա բո­լո­րո­վին էլ մա­նու­շա­կա­գույն չեն լի­նում ու…

ՎԻՎՅԵՆ – (շրջվեց, կտրուկ): Ես մա­նու­շա­կա­գո՛ւյն եմ տե­սել:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (շրջվեց, ըն­դու­նե­լով մար­տահ­րա­վե­րը): …դե ի­հա՜ր­կե, ե­թե մա­դա­մը…

ՎԻՎՅԵՆ — …սուր­ճը խմե­ցի՛ր, լո­գանքն ըն­դու­նե­ցի՛ր, ժա­մա­նակն է, որ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …ձվա­ծե՛­ղը պատ­րաս­տես…

ՎԻՎՅԵՆ – Կ­նե­րե՛ս, տա­նը ձու չկա…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ ի՞նչ կա:

ՎԻՎՅԵՆ — Բ­րո­կո­լի, սև հաց և հնդ­կա­ձա­վա՛ր՝ այն, ինչ դու չես սի­րում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Տես, է՛, սկսում եմ մտա­ծել, որ գլխի էիր ըն­կել գա­լուս մա­սին: Լա՜վ էլ պատ­րաստ­վել ես, գրո՛­ղը տա­նի…

Վիվ­յե­նը գոհ է ի­րե­նից: Հա­զիվ է զսպում ժպի­տը:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Պար­զից էլ պարզ է, որ ե­թե դուրս գամ գնում­նե­րի, դուռն այլևս չի բաց­վի…

ՎԻՎՅԵՆ – Վս­տա՛հ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (հե­ռա­խո­սով հա­մար է հա­վա­քել): Չեմ էլ կաս­կա­ծում… (­Հե­ռա­խո­սով🙂 Բարև ձեզ, պատ­վեր ըն­դու­նեք, խնդրում եմ…

Վիվ­յե­նի դեմ­քը մթնեց, Ա­լեք­սանդ­րի­նը՝ ընդ­հա­կա­ռա­կը:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …մու­թա­բալ, հու­մուս, Ա­դա­նա­յի սխտո­րով քուֆ­թա… Վիվ­յե­նին.) Դու դրան­ցից բա­ցի է­լի ինչ-որ բան կու­զե՞ս…

Պա­տաս­խան չկա, հա­զիվ է ի­րեն զսպում, որ չպայ­թի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (հե­ռա­խո­սով): Այդ­քա­նը… խմիչք ու­նենք, շնոր­հա­կալ եմ: Հաս­ցեն՝ Հա­վերժ սի­րա­հար­նե­րի փո­ղոց, շենք յոթ, բնա­կա­րան յոթ:

Վիվ­յե­նի հոն­քը բարձ­րա­ցավ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (հե­ռա­խո­սով): …քա­նի րո­պեի՞ց… շա՛տ լավ է, շնոր­հա­կալ եմ: (Ան­ջա­տեց, նկա­տել էր Վիվ­յե­նի զար­մա­նա­լը🙂 Դե, ես թու­լութ­յուն ու­նեմ հաս­ցե­նե­րի նկատ­մամբ՝ գի­տես: Գի­նի չպատ­վի­րե­ցի, վստահ եմ՝ ու­նես:

Չ­պա­տաս­խա­նեց, լուռ մո­տե­նում է պա­տու­հա­նին, ու­զում է հաս­կա­նալ՝ ինչ է ա­նե­լու: Ա­լեք­սանդ­րը դան­դաղ մո­տե­նա­լու է:

ՎԻՎՅԵՆ – (զգում է, որ մոտ է, կտրուկ):  Ի՞նչ ես ու­զում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Դա քեզ իս­կա­պես հե­տաքր­քի՞ր է, թե՞ ժա­մա­նակ ես ձգում, որ­պի­սի հաս­կա­նաս՝ ինչ­պե՛ս ինձ էս­տե­ղից դուրս վռնդես:

ՎԻՎՅԵՆ — Ու­զում եմ հաս­կա­նալ՝ մտքիդ ինչ կա… Ի՞նչ ես ու­զում, ին­չո՞ւ ես ե­կել… րջ­վեց, աչ­քե­րը՝ աչ­քե­րին🙂 Ին­չո՞ւ ես հան­կարծ նո­րից հի­շել…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ես եր­բեք էլ չեմ մո­ռա­ցել… դժվար թե ինչ-որ տղա­մարդ, ում կյան­քում ե­ղել ես, ա­սի, որ կա­րո­ղա­ցել է մո­ռա­նալ քեզ… Ա­սի էլ՝ չեմ հա­վա­տա…

ՎԻՎՅԵՆ – Կա՛րճ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Դե, ե­թե կարճ՝ էս վեր­ջերս չա­փից դուրս շատ եմ հի­շել… դրա հա­մար էլ ո­րո­շե­ցի գտնել քեզ, ի­մա­նալ՝ ինչ­պե՛ս ես, ի՛նչ ես ա­նում… ո՛ւմ հետ ես…

ՎԻՎՅԵՆ — Հենց էդ­տե­ղի՛ց էլ սկսեիր…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Դե՜հ… էն­քան էլ հեշտ չի դրա հետ հաշ­վի նստե­լը:

ՎԻՎՅԵՆ – Վեր­ջաց­րո՛ւ դրա­ման:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Ո՞վ է…

ՎԻՎՅԵՆ – Չե՛ս ճա­նա­չի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Եր­ևա­նը փոքր քա­ղաք է:

ՎԻՎՅԵՆ — Եր­ևա­նում չի ապ­րում… ար­դեն վա­ղուց:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Գու­ցե տա­րի­ներ ա­ռաջ մեր ճա­նա­պարհ­նե­րը ինչ-որ տեղ…

ՎԻՎՅԵՆ — …հաս­տա՛տ չեն հատ­վել:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Շատ չե՞ս վստահ:

ՎԻՎՅԵՆ — Լ­սիր, ի՞նչ ես ու­զում…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Կա՞րճ…

ՎԻՎՅԵՆ – Կա՛րճ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ու­զում եմ, որ ա­ռա­վոտ­նե­րը միա­սին արթ­նա­նանք:

ՎԻՎՅԵՆ – (ի­րո­նիկ): Այդ­պի­սի բան եր­բեք էլ չի ե­ղել… ես ա­ռա­վոտ­նե­րը միշտ էլ մի քա­նի ժամ շուտ եմ արթ­նա­ցել:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Դու…

ՎԻՎՅԵՆ – (ա­վե­լի լուրջ): Ա­սա­ցի՝ նման բան եր­բեք էլ չի ե­ղել ու չի լի­նի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ես հին տար­բե­րա­կին էլ եմ հա­մա­ձայն… դու է­լի կա­րող ես մի քա­նի ժամ շուտ արթ­նա­նալ:

ՎԻՎՅԵՆ — Պարզ­վեց, որ ես հա­կա­ռակ տար­բե­րակն եմ սի­րում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …դա էլ է տար­բե­րակ… ե­թե մի քիչ եր­կար քնես:

Վիվ­յե­նը ի­րո­նիկ ժպտաց:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Լա՛վ, բայց դու եր­բեք չես բո­ղո­քել իմ ուշ արթ­նա­նա­լուց ու… շատ էլ լավ հաս­կա­ցար ես՝ ի՛նչ եմ ու­զում:

ՎԻՎՅԵՆ — Իսկ դու էլ հաս­կա­ցար, որ դա լի­նե­լու բան չի… էն­պես որ, հա­վաք­վիր ու՝ մնաս բա­րով:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ես…

Լս­վեց դռան զան­գը և լս­վեց Ա­լեք­սանդ­րի հե­ռա­խո­սա­զան­գը: Վիվ­յե­նը զար­մա­ցավ դռան զան­գից:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (նա­յեց էկ­րա­նին): Այս­քան շո՞ւտ… (­Հե­ռա­խո­սով, դե­պի դու­ռը🙂 Այ­սինքն՝ հենց հի­մա  դռան ետ­ևում… լավ, հի­մա կբա­ցեմ…

Իր կոստ­յու­մից դրա­մա­պա­նա­կը կհա­նի, կբա­ցի դու­ռը, կվճա­րի, կստո­րագ­րի, կվերց­նի փա­թեթ­նե­րը, կվե­րա­դառ­նա՝ դու­ռը փա­կե­լով: Վիվ­յենն ամ­բողջ ըն­թաց­քում լռել է: Ա­լեք­սանդ­րը, փա­թեթ­նե­րը ձեռ­քին, աջ ու ձախ է նա­յում, հույս ու­նի, որ Վիվ­յե­նը կօգ­նի: Սա ցու­ցադ­րա­բար շրջվում է պա­տու­հա­նի կող­մը: Ա­լեք­սանդ­րը հաս­կա­ցավ՝ օգ­նութ­յուն չի լի­նե­լու: Փա­թեթ­նե­րը կդնի փոք­րիկ սե­ղա­նին, կբա­ցի, կդա­սա­վո­րի սե­ղա­նը: Կմտ­նի խո­հա­նոց, դուրս կգա եր­կու բա­ժա­կով, եր­կու սպաս­քով, գի­նու շշով: Վիվ­յե­նը նույն տե­ղում է, նույն դիր­քում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Գի­նին էլ չես փո­խել… ինչ­պես լո­գան­քի գե­լը, իմ սի­րած սուր­ճը…

ՎԻՎՅԵՆ — …ան­կող­նում՝ քա­ռա­կու­սի բար­ձերն ու ան­պայ­ման մուգ սա­վա­նը… հե­տո՞… (ա­վե­լի նյար­դա­յին) ու­րի՛շ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ե­թե դեմ չես՝ միա­սին ճա­շենք… քո հան­գա­մա­նա­լից ծա­մե­լուն եմ կա­րո­տել:

ՎԻՎՅԵՆ — Քաղ­ցած չեմ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Խնդ­րում եմ, գո­նե ըն­կե­րակ­ցիր… շնո՛րհ ա­րա…

Ա­լեք­սանդրն ա­րագ դա­սա­վո­րում է սե­ղա­նը, Վիվ­յե­նը դան­դաղ մո­տե­նում է՝ հետ­ևե­լով նրա շար­ժում­նե­րին:

Ա­լեք­սանդ­րը ա­թոռ­նե­րից մեկն ա­ռաջ քա­շեց, օգ­նեց Վիվ­յե­նին նստել: Հե­տո աջ ու ձախ նա­յեց, պա­տու­հա­նա­գո­գին դրված կա­նաչ բույ­սը, ո­րի վրա բաց­ված ծա­ղիկ կա, բե­րեց, սե­ղա­նի կենտ­րո­նում դրեց:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …մի քիչ գի­նի՞:

Վիվ­յե­նը լուռ է, ին­քը չի էլ սպա­սում պա­տաս­խա­նի, լցնում է և՛ գի­նին, և՛ ու­տե­լիք է դնում ափ­սեի մեջ: Հե­տո` իր հա­մար, սկսում է ու­տել: Վիվ­յե­նը դեռ ոչն­չի չի դիպ­չում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Չես ու­զո՞ւմ փոր­ձել… քո պատ­րաս­տա­ծին չի հաս­նի, բայց վա­տը չի, հա­վա­տա:

Վիվ­յե­նը մի փոքր կու­տի: Ա­լեք­սանդ­րը գի­նու բա­ժա­կը կբարձ­րաց­նի դե­պի Վիվ­յե­նը, լուռ, ժես­տով՝ քո կե­նա­ցը, կխմի: Վիվ­յե­նը գի­նուն ձեռք չի տա: Ա­լեք­սանդ­րը կե­րավ ինչոր չա­փով, սրբեց շուր­թե­րը, հետ նստեց: Նա­յում է լուռ նստած Վիվ­յե­նին, ով ի­րեն չի էլ նա­յում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Այ­սօր ի՞նչ ես ա­նե­լու, ե­րե­կո­յան հրա­շա­լի հա­մերգ կա, գու­ցե գնա՞նք:

Վիվ­յե­նը հա­զիվ է զսպում ժպի­տը՝ սա խե­լա­գար է:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Հը՞… կա՞ն պլան­ներ, թե՞ գնում ենք:

ՎԻՎՅԵՆ — Պ­լան­ներ կան:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ու այն­քան լուրջ են, որ փո­փո­խել չե՞ս կա­րող:

ՎԻՎՅԵՆ – Լո՛ւրջ են և՝ չե՛մ ու­զում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (հա­յաց­քով՝ իս­կա­պե՞ս): Հաս­կա­նում ես, չէ՞, որ ես չեմ պատ­րաստ­վում այս­տե­ղից դուրս գալ…

Վիվ­յե­նը լուռ է:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Չես ու­զո՞ւմ գո­ռալ… (պա­տաս­խան չկա)… լավ չի… մի տե­սակ նման չես…

ՎԻՎՅԵՆ — Ո՞ւմ, այն կնո­ջը, ում դու գի­տեի՞ր:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Չէ՛, տես­նում եմ, որ ա­ճել ես, բայց… սա ա­դեկ­վատ ռեակ­ցիա չի… նույ­նիսկ մե՜ծ է­վոլ­յու­ցիա ապ­րած կնոջ հա­մար:

ՎԻՎՅԵՆ — Ան­ցանք վի­րա­վո­րանք­նե­րի՞ն:

Ա­լեք­սանդ­րը ընկր­կեց՝ տա­սին խփեց, ինքն էլ զգաց:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Նե­րի՛ր:

ՎԻՎՅԵՆ — Ե­թե էլ չես ու­տե­լու, հա­վա­քեմ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Հա՛, ի­հար­կե:

Վիվ­յե­նը սկսում է սե­ղա­նը հա­վա­քել: Ա­լեք­սանդ­րը բա­րո­յա­պես վատ է զգում ի­րեն: Սի­գա­րետ կպցրեց, ա­րագ ան­ջա­տեց, դժգոհ է ի­րե­նից, շա՛տ դժգոհ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (չդի­մա­ցավ): Ո՛վ է այդ մար­դը:

Վիվ­յե­նը չպա­տաս­խա­նեց, ափ­սե­նե­րը տա­րավ: Երբ վե­րա­դար­ձավ, Ա­լեք­սանդրն ուղ­ղա­կի փա­կեց դի­մա­ցը:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Ա­սա՛:

ՎԻՎՅԵՆ — Դու իս­կա­պես չես ճա­նա­չում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ գու­ցե ընդ­հա­կա­ռա՞­կը: Դ­րա հա­մար էլ ա­նու­նը տալ չես ու­զում:

ՎԻՎՅԵՆ — Չես ճա­նա­չում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Գո­նե ա­սա՝ ինչ­պի­սի՞ն է:

ՎԻՎՅԵՆ – (ու­սերն է թոթ­վում): Բո­լո­րի նման:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Լուրջ եմ հարց­նում… ա­ռանձ­նա­հա­տուկ այդ ի՛նչ ու­նի, որ… որ դու… որ կա­րո­ղա­ցել է քեզ…

ՎԻՎՅԵՆ -…­ ըն­դա­մե­նը սի­րում է ինձ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Բայց ե՛ս էլ եմ քեզ սի­րում:

ՎԻՎՅԵՆ — Բո­լորն են սի­րում… սի­րե­լու կեր­պերն են տար­բեր:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Աստ­ված սի­րես, ա­րի ա­ռանց փի­լի­սո­փա­յութ­յուն­նե­րի: Ես քեզ սի­րել եմ ու դու դա գի­տես… հի­մա էլ եմ սի­րում ու դու դա՛ էլ գի­տես:

Հե­ռա­խո­սը զնգաց: Վիվ­յե­նը շտա­պեց պա­տու­հա­նա­գո­գից վերց­նել հե­ռա­խո­սը: Ա­լեք­սանդրն ու­շա­դիր հետ­ևե­լու է:

ՎԻՎՅԵՆ – (հե­ռա­խո­սով): Ա­յո՞… դարձ­յալ հե­տաձգ­վո՞ւմ է… բայց ին­չո՛ւ… շար­ժի՞­չը… մի­գու­ցե ու­րի՞շ ինք­նա­թիռ տրա­մադ­րեն, ա­ռա­ջար­կե՞լ եք նման բան… ես հաս­կա­նում եմ, բայց… կսպա­սեմ, ի­հար­կե… լա՛վ, նե­րի՛ր… չէ՛, իս­կա­պես… լա՛վ եմ… հա, հա՛, հաս­տատ լավ եմ… սպա­սում եմ… ն­ջա­տեց, տխուր է🙂

Ա­լեք­սանդ­րը, այն փաս­տից, որ Վիվ­յե­նը տխրեց այդ տղա­մար­դու չգա­լու պատ­ճա­ռով, ա­վե­լի է ագ­րե­սի­վա­նում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ինչ­քան հաս­կա­նում եմ՝ ե­րե­կոդ ա­զատ­վում է:

ՎԻՎՅԵՆ — Իմ բո­լոր ե­րե­կո­ներն էլ՝ քեզ հա­մար, զբաղ­վա՛ծ են:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ագ­րե­սիվ ես:

ՎԻՎՅԵՆ — Քե­զա­նից փո­խանց­վեց:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Լ­սի՛ր, մենք եր­կուսս էլ ցա­վեց­նե­լու մեծ վար­պետ­ներ ենք… ա­րի ա­ռանց դրա, հը՞… (­Մո­տե­ցավ, զգու­շո­րեն բռնեց ձեռ­քե­րը, կա­մա­ցուկ🙂 Հի­շո՞ւմ ես… դու փոք­րիկ տնակ էիր ու­զում… Փա­րի­զի ար­վար­ձան­նե­րում… մենք ար­դեն ու­նենք էդ տնա­կը… ր­պա­նից հա­նում է նկար­նե­րը, ցույց տա­լիս մե­կը մյու­սի ետ­ևից🙂 Տե՛ս… տե՛ս. ինչ հրաշք տեղ է… միայն մենք ու Փա­րի­զը… հա, եր­բեմն էլ՝ մար­դիկ… (­Նո­րից բռնեց ձեռ­քե­րը, ա­վե­լի կա­մա­ցուկ🙂 Ո­չինչ մի ա­սա… ա­րի ուղ­ղա­կի  փախ­չենք էս­տե­ղից… տես­նո՞ւմ ես, ես ո­չինչ չու­նեմ ինձ հետ, քեզ էլ ո­չինչ պետք չի… էն­տեղ ա­մեն ինչ կա… տոմ­սե­րը գրպա­նումս են… թռիչ­քը՝ լու­սա­բա­ցին ու… ես սի­րում եմ քեզ… շա՛տ եմ սի­րում…

Ա­լեք­սանդրն ինք­նա­բե­րա­բար սեղմ­վում է, Վիվ­յե­նը մեղմ բաց է թող­նում նրան:

ՎԻՎՅԵՆ — Իմ ե­րա­զանք­նե­րը փոխ­վել են… կնե­րե՛ս…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Փոխ­վե՞լ են… ու ի՛նչ, ի՞նչ է ա­ռա­ջար­կել քեզ սրա տե՛­րը: (­Խա­լա­թը մի պահ վրա­յից հա­նել ու նե­տել է ու­զում, հե­տո հի­շում է, որ մերկ է, ա­րագ կա­պում է գո­տին🙂

ՎԻՎՅԵՆ — Քո խա­լաթն է… ի դեպ:

Ա­լեք­սանդ­րը զար­մա­ցավ, զննում է հա­գի խա­լա­թը, փոր­ձում հի­շել:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ծաղ­կա­ձոր գնա­լուց ա­ռաջ… սա մի քիչ մեծ էր, բայց ու­րի­շը չկար:

ՎԻՎՅԵՆ — Կա­յին, բայց քեզ ա­ռանձ­նա­պես դուր չե­կան, սա՛ հա­վա­նե­ցիր:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (ժպտում է՝ հի­շո­ղութ­յու­նը քաղցր էր): Հա՛… գնա­ցել էինք հա­տուկ ճո­պա­նու­ղի նստե­լու ու վեր­ևում թա­նա­պուր համ­տե­սե­լու… բայց իս­կա­պես, լա՛վ թա­նա­պուր էր:

ՎԻՎՅԵՆ — Լավն է… մի ա­միս ա­ռաջ եմ ե­ղել՝ նույն համն ու­ներ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Խնդ­րո՛ւմ եմ… գնանք… ախր դու սի­րում ես ինձ… դու չե՛ս կա­րող չսի­րել ինձ… ես քո կյան­քի ա­մե­նա­կար­ևոր տղա­մարդն եմ… մենք միա­սին մի ամ­բողջ կյանք ենք ապ­րել… մի կյան­քից էլ ա­վե­լի՛ն՝ մի՛ քա­նի կյանք… մեր ապ­րա­ծը հնա­րա­վոր չի մո­ռա­նալ… դու… դու էս տղա­յի հետ չես կա­րող եր­կար մնալ… ես չգի­տեմ՝ ո՛վ է, ի՛նչ է, բայց… ես չե՛մ հա­վա­տում, որ դու ին­ձա­նից հե­տո կկա­րո­ղա­նաս ու­րիշ մե­կի հետ ապ­րել…

ՎԻՎՅԵՆ — Ե­թե մո­ռա­ցել ես, ես ար­դեն մի քա­նի տա­րի է՝ ապ­րում եմ քե­զա­նից հե­տո… այ­սինքն՝ քո գնա­լուց հե­տո…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ես չե՛մ գնա­ցել…

ՎԻՎՅԵՆ — Մի­գու­ցե ա­սես, որ ե՞ս եմ գնա­ցել…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Չեմ ա­սի… բայց դու էլ գի­տես, որ… որ ա­մեն ինչ ու­րիշ կերպ ե­ղավ…

ՎԻՎՅԵՆ – Խնդ­րո՛ւմ եմ… պետք չի… ես չեմ ու­զում վի­ճել, չեմ ու­զում հի­շել, ըն­դա­մե­նը մի բան եմ ու­զում…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (ա­րագ): Ես չեմ գնա­լու…

ՎԻՎՅԵՆ – (չի էլ լսել): …ա՛պ-րե՛լ… ես ապ­րել եմ ու­զում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ու­զում ես ա­սել, որ իմ կող­քին դու չէիր ապ­րո՞ւմ…

ՎԻՎՅԵՆ — Ես ի՛մ կյանքն եմ ու­զում ապ­րել:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ իմ կող­քին՝ ի՞մն էիր ապ­րում… դա՛ ես ու­զում ա­սել, չէ՞…

ՎԻՎՅԵՆ — …դու էն­քան շատ էիր… երբ դու իմ կող­քին էիր, ինձ այլևս ո­չինչ պետք չէր։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Բայց դու հենց դա էիր ու­զում:

ՎԻՎՅԵՆ — Այդ­պես էլ կար:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Ու­րեմն՝ ի՞նչն է խնդի­րը:

ՎԻՎՅԵՆ — Էլ չեմ ու­զում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ը­հը, հի­մա գտել ես մե­կին, ում նկատ­մամբ էդ բո­լո­րը չու­նես, դե պարզ է՝ ին­քը ու­նի ու դա քեզ լրիվ ձեռք է տա­լիս՝ ղե­կա­վար­ման կո­ճա­կը քո ձեռ­քին է, դու սթա՛փ, իս­կա­կան ծո­վա­հե­նի նման վա­րում ես ձեր սի­րո փչո­վի նա­վակն ան­ծայ­րա­ծիր օվ­կիա­նո­սում…

ՎԻՎՅԵՆ — Դե՞մ ես:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Որ­պես տղա­մարդ՝ վի­րա­վոր­ված եմ: Ես, ի­հար­կե, չե՛մ ճա­նա­չում քո այդ… յուն­գա­յի՛ն, բայց տղա­մարդ­կա­յին հա­մե­րաշ­խութ­յան օ­րենք­նե­րից ել­նե­լով… մեծ հա­ճույ­քով կծա­կեի նա­վակդ…

Վիվ­յե­նի հա­յաց­քը՝ ին­չը և­ ա­նում ես:

Ա­լեք­սանդ­րը հագն­վե­լու է։ Շիր­մա­յի նման ինչոր բան, որ հեն­ված է պա­հա­րա­նի դռա­նը, կա­րող է բա­ցել ու հագն­վել։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Չէ՛, սխալ ես մտա­ծում… ես հի­մա ձեզ չեմ խոր­տա­կում: Ըն­դա­մե­նը քեզ եմ ու­զում հա­նել այդ… տաշ­տից… ա­րի՛ գնանք, արդ­յուն­քում յուն­գան էլ կփրկվի, ես ու դու էլ եր­ջա­նիկ կլի­նենք:

Վիվ­յե­նի ի­րո­նիկ ժպի­տը:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Դե վեր­ջաց­րո՛ւ… դու ախր միայն ի՛նձ հետ կա­րող ես եր­ջա­նիկ լի­նել… ես գի­տեմ քո ա­մեն մի շար­ժու­մը, դեմ­քի դի­մա­խա­ղը, ու­ղե­ղի մկան­նե­րի պա­րը… ես քե­զա­նից ա­ռաջ գի­տեմ՝ ի՛նչ ես դու ու­զում ու պատ­րաստ եմ դա ա­նել…

ՎԻՎՅԵՆ – Չէ՛… դու պատ­րաստ չես դա ա­նել… դու պատ­րաստ ես հա­վերժ խա­ղալ… էդ ամ­բող­ջը գու­շա­կե­լը քեզ հա­ճույք է պատ­ճա­ռում ո՛չ նրա հա­մար, որ ինձ բա­վա­րա­րես, այլ որ խա­ղա՛ս, է­լի մի քայլ ա­ռաջ ընկ­նես… հե­տո՛… հա­ջո՛րդ քայ­լը… հա­ջո՛ր­դը… ու էդ ան­վերջ հա­ջոր­դա­կան քայ­լե­րի ա­րան­քով հո­սում է կյան­քը, մե՛ր կյան­քը, բայց դա ի՛նչ կար­ևոր է, գրո­ղը տա­նի, կար­ևո­րը՝ խա­ղի հա­ճույքն է, չէ՞… դե ա­սա՛, ա­սա, որ ես սխալ եմ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ճիշտ ես… բայց հենց դա էր պատ­ճա­ռը, որ մենք այդ­պես էլ չէինք հա­գե­նում… ա­նընդ­հատ, ա­մեն վայրկ­յան ու­զում էինք մեկս մյու­սիս ու բո­լո­րո­վին կապ չու­ներ՝ սա­րի գա­գա­թին էինք, սպի­տա­կե­ղե­նի խա­նու­թում, թե ման­կա­կան սրճա­րա­նում…

Վիվ­յե­նը լուռ է, շրջվել, նա­յում է պա­տու­հա­նից: Ա­լեք­սանդ­րը դան­դաղ մո­տե­նում է: Կ­գա, կշրջվի, կհեն­վի պա­տին, կփոր­ձի նա­յել Վիվ­յե­նի դեմ­քին:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …մի էլ ե­րա­զի… ով մի ան­գամ զգա­ցել է էս ամ­բող­ջը, այլևս ա­ռանց սրա չի կա­րող:

ՎԻՎՅԵՆ — Կրկն­վեմ, բայց մեկ ան­գամ ևս՝ ար­դեն մի քա­նի տա­րի… ա­ռանց էդ ամ­բող­ջի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Քո ա­սա­ծը գին կու­նե­նար, ե­թե էս տա­րի­նե­րին կողքդ միայն մե­կը լի­ներ… իսկ ի՞նչ է ե­ղել… թաշ­կի­նա­կի նման փո­խել ես, ո­րով­հետև ոչ մե­կը հույ­սերդ չի՛ ար­դա­րաց­րել:

ՎԻՎՅԵՆ — Դա քո՛ կար­ծիքն է:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Ճշ­մար­տութ­յո՛ւնն է դա:

ՎԻՎՅԵՆ – Քո՛ ճշմար­տութ­յու­նը:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ճշ­մար­տութ­յու­նը մե՛կն է:

ՎԻՎՅԵՆ — Չեմ հարց­նում՝ ի՛նչ ես ու­զում, ա­սա­ցիր, ես էլ ի՛մն ա­սա­ցի՝ գնա՛, խնդրում եմ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Տ­հա՞ճ եմ:

ՎԻՎՅԵՆ — Աս­տի­ճա­նա­բար դառ­նում ես:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ա­նի­մաստ լար­վում ես… ու դա ինձ դուր է գա­լիս, հա­մոզ­վում եմ՝ ե՛ս եմ ճիշտ:

ՎԻՎՅԵՆ – Ա­սենք՝ դու ես ճիշտ, բայց ես քո ա­սած ձևով այլևս ապ­րել չեմ ու­զում, վե՞րջ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Չեմ հա­վա­տում:

ՎԻՎՅԵՆ — Ես ինչ-որ բա՞ն պի­տի ա­նեմ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Չ­գի­տեմ, բայց հույս չու­նե­նաս, որ ես գնա­լու եմ էս­տե­ղից:

ՎԻՎՅԵՆ — Իսկ ի՞նչ ես ա­նե­լու: Մ­նա­լու ես, ապ­րե՞ս մեզ հետ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Դե… սկզբի հա­մար կծա­նո­թա­նանք… նոր ընտր­յա­լիդ հետ:

ՎԻՎՅԵՆ — Ը­հը, հե­տո՞…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Հու­սամ՝ գի­տի իմ մա­սին:

ՎԻՎՅԵՆ — Քո մա­սին էլ, մնա­ցած բո­լո­րի էլ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Հա­տիկ-հա­տիկ պատ­մե՞լ ես, ոչ ո­քի չե՞ս մո­ռա­ցել:

ՎԻՎՅԵՆ — Ոչ ո­քի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Շատ վստահ ես:

ՎԻՎՅԵՆ – Դե, ես գրի եմ առ­նում… պատ­մե­լուց էլ՝ ըստ ցու­ցա­կի… որ­ևէ մե­կին նե­ղաց­նել չեմ ու­զում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ե՞վ… չձանձ­րա­ցա՞վ:

ՎԻՎՅԵՆ — Մի կերպ դի­մա­ցավ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Վս­տահ եմ՝ հա­նուն քա­ղա­քա­վա­րութ­յան:

ՎԻՎՅԵՆ — Թե­կուզ այդ­պես…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Դե՛հ, ա­վե­լի լավ՝ հե­ռա­կա ծա­նո­թութ­յու­նը կա, մնաց… դեմ դի­մաց կանգ­նենք:

ՎԻՎՅԵՆ – (մի պահ զննեց սրան ու շատ անս­պա­սե­լի): Ինչ­պես կու­զես:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Լո՞ւրջ:

ՎԻՎՅԵՆ – Լո՛ւրջ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Մի ժամ ա­ռաջ դուրս էիր ու­զում շպրտել, հի­մա թքած ու­նե՞ս… ես միշտ նա­խան­ձել եմ ա­րագ հար­մար­վե­լու քո այդ կա­րո­ղութ­յա­նը:

ՎԻՎՅԵՆ — Ես չեմ հար­մար­վում… ինձ հա­մար մեկ է:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ինչ ու­զում ես՝ ա­սա, մեկ է, նա­խան­ձում եմ: Ա­նու­նը կա­սե՞ս:

ՎԻՎՅԵՆ — Ին­չի՞դ է պետք:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Դե… գա­լու է մար­դը… ին­քը, ինչ­պես դու ես պնդում, ինձ գի­տի… ես էլ գո­նե ա­նունն ի­մա­նամ:

ՎԻՎՅԵՆ — Ե­թե կու­զի, թող ինքն ա­սի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Դու իս­կա­պե՞ս վստահ ես, որ քեզ հա­մար մեկ է՝ կհան­դի­պենք մենք, թե՞…

ՎԻՎՅԵՆ – Մե՛կ է…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (չհա­վա­տաց): Լա՜վ… ե­թե պնդում ես­…ես ո՜վ եմ, որ չհա­վա­տամ… այդ ո՞ւր ես գնում:

ՎԻՎՅԵՆ — Սուրճ եմ ու­զում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ես էլ դեմ չէի լի­նի­…եր­կու բա­ժակ կե­փե՞ս:

Վիվ­յե­նը չպա­տաս­խա­նեց, լուռ հե­ռա­ցավ: Ա­լեք­սանդ­րը մտա­հոգ նա­յում է սրա հետ­ևից: Հե­տո կքայ­լի, ինչոր բան է տան­ջում նրան, ու­զում է հաս­կա­նալ: Քիչ հե­տո կվե­րա­դառ­նա Վիվ­յե­նը՝ ձեռ­քին եր­կու բա­ժակ սուրճ: Կ­բե­րի, Ա­լեք­սանդ­րի­նը կդնի սե­ղա­նին, ի­րե­նը՝ պա­տու­հա­նի մոտ կանգ­նած, կխմի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Շ­նոր­հա­կալ եմ… ր­պա­նից կհա­նի ծխա­խո­տի տու­փը, ձեռ­քը կտա­նի մեջն ու…) Սի­գա­րետ կտա՞ս:

ՎԻՎՅԵՆ — Չեմ ծխում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Եվ՝ վա­ղո՞ւց:

ՎԻՎՅԵՆ – Բա­վա­կա­նին:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ գու­ցե տա­նը մնա­ցած լի­նի… ինչ-որ մե­կից հե­տո:

ՎԻՎՅԵՆ — Յու­րա­քանչ­յուր մե­կից հե­տո ես կան­չում եմ Ա­նա­հի­տին ու նա մաք­րում է բո­լոր հետ­քե­րը:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ա­նա­հի­տը… այն աղ­ջիկն է, որ տնե­րի մաք­րութ­յամբ է զբաղ­վում: Հի­շում եմ, շատ լավ մարդ է:

Վիվ­յե­նի հա­յաց­քը՝ հաս­տա­տեց:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ին­ձա­նից հե­տո էլ ես կան­չե՞լ…

ՎԻՎՅԵՆ — Բ­նա­կա­նա­բար:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ խա­լա՞­թը… միայն չա­սես, որ հի­շա­տակ ես պա­հել: Ե­թե լավ փնտրեմ, վստահ եմ, է­լի բա­ներ կգտնեմ:

ՎԻՎՅԵՆ — Չես հա­վա­տա, բայց շատ եմ սի­րում խա­լաթդ: Կա­րե­լի է ա­սել՝ ի­մը լրիվ մո­ռա­ցել եմ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Շատ եր­կար էր… հա­մար­յա բա­ցատ­րութ­յան նման… դու սպա­սել ես ինձ՝ ես հաս­տատ գի­տեմ… սպա­սու­մը ձանձ­րա­լի ու տհաճ բան է, մա­նա­վանդ, երբ եր­կա­րում է… ես էլ եմ եր­բեմն օ­տար մարդ­կանց ներս թո­ղել՝ սպա­սու­մը կար­ճե­լու հա­մար, բայց, գրո՛­ղը տա­նի, դո՛ւ սպա­սե՛լ ես ի՛նձ… ու հի­մա՛ էլ… ո­րով­հետև խա­լա­թը դեռ այս տանն է… հու­սով եմ, նրան­ցից որ­ևէ մե­կը չի՞ հա­գել…

ՎԻՎՅԵՆ — Վեր­ջաց­րե­ցի՞ր սուրճդ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ծ­խել եմ ու­զում…

ՎԻՎՅԵՆ – (թոթ­վեց ու­սե­րը): Չու­նեմ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ խա­նութ, բնա­կա­նա­բար, չես իջ­նի:

ՎԻՎՅԵՆ – Բ­նա­կա­նա­բա՛ր…

Ա­լեք­սանդ­րը՝ հա­յաց­քով` դե ի­հար­կե: Դ­րա­մա­պա­նա­կից փող կհա­նի, ծխա­խո­տի դա­տարկ տու­փի մեջ տե­ղա­վո­րե­լով, կմո­տե­նա պա­տու­հա­նին, բա­ցեց, նա­յեց, սու­լեց:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (բարձր): Քո հետ եմ, քո՛… սա բռնի՛ր… (­Նե­տում է տու­փը🙂 Էդ նույն սի­գա­րե­տից` մեկ տուփ` ինձ, մնա­ցած գու­մա­րը քոնն է… միայն ա­րագ…  րջ­վեց, հա­յաց­քով՝ Վիվ­յե­նին🙂 Ինչ որ բան կու­զեի՞ր:

ՎԻՎՅԵՆ – Շ­նոր­հա­կա՛լ եմ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Իսկ ա՛յ ես շնոր­հա­կալ կլի­նեմ, ե­թե նոր սուրճ տաս, ե­թե հի­շում ես, ես սա­ռը սուրճ…

ՎԻՎՅԵՆ — Հի­շում եմ: (Կ­մո­տե­նա, կվերց­նի, կգնա խո­հա­նոց🙂

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Այ, սա ինձ ար­դեն դուր է գա­լիս…

Վիվ­յե­նը խո­հա­նո­ցի դռան մոտ է: Կանգ­նեց, շրջվեց, հա­յաց­քը՝ սուր, հար­ցա­կան:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (վախ­վո­րած): …ըն­դա­մե­նը այն, որ հի­շում ես…

Վիվ­յե­նը չպա­տաս­խա­նեց, շրջվեց, մտավ խո­հա­նոց:

Դու­ռը կթա­կեն, Ա­լեք­սանդ­րը կբա­ցի, կվեց­նի սի­գա­րե­տը, է­լի մի թղթադ­րամ կմեկ­նի բաց դռնից այն կողմ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Սա էլ վերց­րու… վերց­րո՛ւ, վերց­րո՛ւ, փրկե­ցիր ինձ:

Փա­կեց դու­ռը, տու­փը բա­ցե­լով կմո­տե­նա սե­ղա­նին, ա­ռա­ջին սի­գա­րե­տը կհա­նի, կկպցնի, ծու­խը ե­րա­նութ­յամբ ներս կքա­շի:

Վիվ­յե­նը կբե­րի սուր­ճը, լուռ կդնի դի­մա­ցը:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (հեր­թա­կան ծու­խը ե­րա­նութ­յամբ դուրս փչե­լով): Մի քիչ կպատ­մե՞ս՝ ո՛վ է, ի՛նչ է…

ՎԻՎՅԵՆ — Մարդ է…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (ի­րո­նիկ ժպի­տը թաքց­նե­լով): Իսկ ին­չո՞վ է զբաղ­վում…գո­նե դա կա­սե՞ս:

ՎԻՎՅԵՆ — Ի­մաստ չեմ տես­նում…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (քթի տակ ծի­ծա­ղում է): Այ­սինքն՝ ֆա՛րս է էս ա­մե­նը… դեռ հույս ու­նես, որ չենք հան­դի­պե­լու… (պա­տաս­խան չստա­նա­լով)…­ ա­նի­մաստ են հույ­սերդ, չնա­յած շանս կա` հագն­վում ես, միա­սին գնում ենք, հը՞, ի՞նչ կա­սես:

ՎԻՎՅԵՆ — Ոչ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Քո՛ ո­րո­շումն է:

Վիվ­յե­նը լուռ է: Պա­տու­հա­նա­գո­գից վերց­րեց գիր­քը, հար­մար տե­ղա­վոր­վեց բազ­կա­թո­ռին, սկսեց կար­դալ:

Ա­լեք­սանդ­րը կվեր­ջաց­նի սուր­ճը, ըն­թաց­քում շա­րու­նակ Վիվ­յե­նին նա­յե­լով: Սա լրջո­րեն տար­ված է ըն­թեր­ցա­նութ­յամբ:

Շատ քիչ կդի­մա­նա, հե­տո ա­րագ կմո­տե­նա, ձեռ­քից կվերց­նի գիր­քը, մի կողմ կդնի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Դու իմ ա­սած փո­ղո­ցով չէիր գնա­ցել…

Վիվ­յե­նը, որ պատ­րաստ էր գո­ռալ խլված գրքի հա­մար, քա­րա­ցավ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …ես քեզ ա­սել էի գնալ մինչև փո­ղո­ցի ծայ­րը, հե­տո թեք­վել աջ: Իսկ դու ա­վե­լի վաղ էիր թեք­վել…

Վիվ­յե­նը լուռ է։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …ի՞նչ դժվար բան կար ա­սա­ծիս մեջ… գնալ մինչև փո­ղո­ցի վերջն ու նոր միայն աջ թեք­վել…

ՎԻՎՅԵՆ — Իսկ դու…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …ես հե­տո նույն ճա­նա­պար­հը տասն ան­գամ ան­ցա՝ բո­լոր հա­րա­կից փո­ղոց­նե­րով, հաշ­վե­ցի հան­դի­պած փա­կու­ղի­նե­րը, թա­կե­ցի բո­լոր դռնե­րը, հարց­րե­ցի յու­րա­քանչ­յուր պա­տա­հած ան­ցոր­դի… կար­ծում էի՝ մո­լոր­վել ես քա­ղա­քում, բայց ո՜չ, դու պար­զա­պես վա­զել էիր կա­յա­րան… նույ­նիսկ հյու­րա­նոց չէիր գնա­ցել… բո­լոր ի­րերդ այն­տեղ էին մնա­ցել… (­Մե­ղադ­րող հա­յաց­քով նա­յում է Վիվ­յե­նին🙂 Այդ­քան դժվա՞ր էր ա­նել այն, ինչ խնդրել էի…

Վիվ­յե­նը լուռ սրան է նա­յում: Ա­սես ինչոր բան է ու­զում հաս­կա­նալ, ո­րի պա­տաս­խա­նը եր­կար փնտրել, չի գտել ու հի­մա շանս կա գտնե­լու:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …մա­նա­վանդ, բա­վա­կա­նին հեշտ մի բան էր… իմ ցույց տված փո­ղո­ցով ու­ղիղ քայ­լել, և­ երբ փո­ղո­ցը վեր­ջա­նար, թեք­վել աջ… հը՞, դժվա՞ր էր… ին­չո՞ւ ես լռում… մի բան ա­սա…

ՎԻՎՅԵՆ — Ես ի­ջա՝ ինչ­պես ա­սել էիր, բայց մինչև փո­ղո­ցը կա­վարտ­վեր՝ ձախ թեք­վե­ցի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ձա՞խ… (հույ­սով) …մո­ռա­ցե՞լ էիր, որ աջ պի­տի թեք­վեիր:

ՎԻՎՅԵՆ – Չէ՛, հի­շում էի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ու­րեմն… ին­չո՞ւ ձախ թեք­վե­ցիր:

Վիվ­յե­նը մի պահ լուռ է: Հե­տո կշա­րու­նա­կի՝ շատ հան­գիստ, հա­զար ան­գամ վե­րապ­րած, մար­սած, հան­գած ձայ­նով:

ՎԻՎՅԵՆ — Որ­պես­զի այլևս եր­բեք չտես­նեմ քեզ…

Այ է՛ս պա­տաս­խա­նին Ա­լեք­սանդ­րը չէր սպա­սում:

ՎԻՎՅԵՆ — Ես հա­վա­տում էի քեզ… գրո­ղի ծո՛­ցը սե­րը՝ ես կույր կատ­վի նման կախ­ված էի քե­զա­նից ու ա­ռանց քեզ իմ գո­յութ­յու­նը ոչ մի կերպ չէի պատ­կե­րաց­նում… իսկ դու ա­ռանց մտա­ծե­լու ինձ փո­ղոց գցե­ցիր՝ հե­տաքր­քի՞ր էր… ինքդ քո հետ գրա՞զ էիր ե­կել՝ կգտնենք ի­րար, թե ո՞չ… իսկ մտքովդ չէ՞ր ան­ցել, որ հնա­րա­վոր է՝ չգտնենք… ու դու պատ­րա՞ստ էիր կորց­նել ինձ՝ հա­նուն այդ մի խա­ղի… (նա­յում է աչ­քե­րի մեջ) …պատ­րա՛ստ էիր…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Ո՛չ…

ՎԻՎՅԵՆ – Ա­յո՛…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Ո՜՜՜չ… (պոկ­վեց շուր­թե­րից)…­ ես վայ­րէջ­քից հե­տո ու­սում­նա­սի­րել էի քա­ղա­քի քար­տե­զը… ե­թե իմ ա­սած փո­ղո­ցով իջ­նեիր ու աջ թեք­վեիր՝ ու­ղիղ դի­մացս էիր հայտն­վե­լու, ես ա­մեն ինչ հաշ­վար­կե՛լ էի…

Վիվ­յենն, իր հա­մար էլ անս­պա­սե­լի, բա­վա­կա­նին ու­ժեղ ապ­տա­կեց սրան: Քա­րա­ցան: Եր­կուսն էլ: Պաու­զա:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …հա­վա­տա… ան­մեղ կա­տակ էր… ես վստահ էի, որ մի քա­նի րո­պե հե­տո գրկե­լու եմ քեզ փո­ղո­ցի ծայ­րին ու պտտեմ: Բայց դու չկա­յիր… ես մտո­վի ար­դեն տաս ան­գամ բարձ­րա­ցել ու ի­ջել էի փո­ղո­ցով, իսկ դու այդ ըն­թաց­քում ո՛չ մի ան­գամ չի­ջար…

ՎԻՎՅԵՆ – Գ­նա՛… խնդրում եմ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Չէ՛… ես չեմ կա­րող… մի ան­գամ էլ…

ՎԻՎՅԵՆ — …այս­քա՜ն տա­րի…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Մի՛ հարց­րու… ես ինքս էլ չգի­տեմ… ու հի­մա, ե­թե ա­սեմ, որ ամ­բողջ ըն­թաց­քում միայն դու ես ե­ղել մտքումս, շաաաատ քաղցր է թվա­լու՝ նույ­նիսկ ես չեմ հա­վա­տա…

ՎԻՎՅԵՆ – Գ­նա՜…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Բայց ե­թե կա մե­կը, ում հո­տը ռուն­գե­րիցս դուրս չի գա­լիս, դու ես…

Ա­լեք­սանդ­րը մո­տե­ցել է, ձեռ­քե­րը բարձ­րա­նում են կնոջ թևե­րի վրա­յով, մատ­նե­րը շո­շա­փում են ա­մեն մի մի­լի­մետ­րը, շուր­թե­րը դո­ղում են հան­դիպ­ման սպա­սու­մից:

Երբ թվում է, որ ուր որ է կմիա­ձուլ­վեն, կի­նը շշու­կով խոս­տո­վա­նում է:

ՎԻՎՅԵՆ — …գնացքն ար­դեն շարժ­վում էր՝ ես ցած թռա… ե­րեք օր սպա­սել եմ քեզ այդ կա­յա­րա­նում… ոչ մի ան­գամ մտքովդ չան­ցա՞վ կա­յա­րան գալ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (անս­պա­սե­լի՝ նաև իր հա­մար, ծնկեց): Ա­րի գնա՛նք… տոմ­սե­րը գրպա­նումս են… ե­թե թե­կուզ մի օ­րից ո­րո­շես ետ գալ, ես գո­նե կփոր­ձեմ հա­վա­տալ, որ մեր մեջ էլ ո­չինչ չի մնա­ցել…

Վիվ­յե­նը չի հասց­նում պա­տաս­խա­նել, հե­ռա­խո­սը նո­րից է զնգում: Վիվ­յե­նը շտա­պում է պա­տաս­խա­նել: Նա­յեց էկ­րա­նին, այն զան­գը չէ, ո­րին սպա­սում էր:

ՎԻՎՅԵՆ – (հե­ռա­խո­սով): Կ­նե­րե՛ս, Նուն, խոս­տա­ցա ու չզան­գե­ցի… չէ, դեռ ո­չինչ պարզ չի՝ Շու­շո­կը չի զան­գել… ան­պայ­ման, սի­րուն մարդ… ն­ջա­տեց🙂

Ա­լեք­սանդ­րը, որ զան­գի հետ լար­վել էր, մի փոքր թեթ­ևա­ցավ, ու­զեց ա­ռա­ջա­նալ: Վիվ­յե­նը ձեռ­քը ա­ռաջ պար­զեց՝ մնա տե­ղումդ: Ա­լեք­սանդ­րը քա­րա­ցավ: Վիվ­յե­նը սպա­սո­ղա­կան հա­յաց­քով նա­յեց սրան: Սա, իբր չի հաս­կա­նում Վիվ­յե­նի ակն­կա­լի­քը, շա­րու­նա­կում է նույն կերպ: Վիվ­յե­նը ին­քը սկսեց պատ­րաստ­վել՝ դուրս գալ: Պա­յու­սակ, կո­շիկ­ներդե­պի դու­ռը: Ա­լեք­սանդ­րը հաս­կա­ցավ՝ չի՛ կա­տա­կում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (դի­մա­ցը կտրե­լով): Ո՞ւր:

ՎԻՎՅԵՆ — Հե­ռու էս­տե­ղից:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ գու­ցե ինձ­նի՞ց:

ՎԻՎՅԵՆ – Դո՛ւ ա­սա­ցիր:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (ա­րագ բռնեց ձեռ­քե­րը): Հա՛, մե­ղա­վոր եմ, ըն­դու­նում եմ, սխա՛լ եմ ա­րել…

ՎԻՎՅԵՆ – Թո՛ղ ինձ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …սպա­սիր՝ ա­սե՛մ ա­սե­լիքս…

ՎԻՎՅԵՆ – Չե՛մ ու­զում լսել…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Խնդ­րո՛ւմ եմ… մի՛ ա­րա… ա­րի խո­սենք:

ՎԻՎՅԵՆ — Հի­մա դու ա­վե­լի վատ ես ա­նում… չես հաս­կա­նո՞ւմ, ի վի­ճա­կի չեմ այլևս… ու­զում ես ա­տե՞մ քեզ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ե­թե ճիշտ է, որ ա­տե­լութ­յու­նից սեր մի քայլ է, հա­մա­ձայն եմ:

Վիվ­յե­նը խոոոոո­րը շունչ է քա­շում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Հա՛, խա՛ղ էր, խա՛ղ, ա­պուշ խաղ… բայց ես…

ՎԻՎՅԵՆ — Ո­չինչ մի՛ ա­սա, խնդրում եմ ու թող՝ գնամ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (գլուխն է օ­րո­րում): …չեմ ու­զում ա­ռանց քեզ…

ՎԻՎՅԵՆ — Դու ար­դեն վա­ղուց ա­ռանց ինձ ես… հի­մա չգի­տեմ՝ ի՛նչ է պա­տա­հել, որ ե­կել ես, բայց հա­վա­տա, վեր­ջա­ցել է ա­մեն ինչ… ես ու­րի­շին եմ սի­րում, ու­զում եմ նրա հետ ապ­րել:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Չեմ հա­վա­տում:

ՎԻՎՅԵՆ – Չե՛ս ու­զում հա­վա­տալ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Թե­կուզ այդ­պես:

ՎԻՎՅԵՆ — Ոչն­չով օգ­նել չեմ կա­րող:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – Կա­րո՛ղ ես… ր­պա­նից հա­նում է տոմ­սե­րը🙂 Գ­նա՛նք… ե­թե իս­կա­պես ա­մեն ինչ վեր­ջա­ցել է, դու մի քա­նի օ­րից ետ կգաս: Ես քեզ չեմ խան­գա­րի, երդ­վո՛ւմ եմ…

ՎԻՎՅԵՆ — Ես փոր­ձար­կում­նե­րի կա­րիք չու­նեմ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ գու­ցե վա­խե­նո՞ւմ ես… չես ու­զում խոս­տո­վա­նել… հա՛, ցա­վեց­րել եմ, շա՛տ եմ ցա­վեց­րել, բայց հա­վա­տա, սերն ա­ռանց դրա չի լի­նում… ա­ռանց ցա­վի էն քաղցր զգա­ցո­ղութ­յու­նը, որ ու­նե­նում ես…

ՎԻՎՅԵՆ — …հա­մա­ձա՛յն եմ… բայց սեր չկա, փոր­ձե­լու բան էլ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ խա­լա՞­թը… լո­գան­քի գե՞­լը, քա­ռա­կու­սի բար­ձե՞­րը, մուգ սա­վա՞­նը…

ՎԻՎՅԵՆ — Ըն­դա­մե­նը սո­վո­րութ­յուն է…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Սուտ է…

ՎԻՎՅԵՆ — Սուտն այն է, որ իբր զղջում ես… դու եր­բեք չես փոխ­վի…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Դ­րա­նի՞ց ես վա­խե­նում:

ՎԻՎՅԵՆ — Վա­խե­նում են նրանք, ով­քեր չեն ու­զում կորց­նել… ես քեզ էն օ­տար քա­ղա­քում կորց­րե­ցի… ու այլևս գտնե­լու ցան­կութ­յուն չու­նեմ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Սկ­սում եմ մտա­ծել, որ դու ինձ եր­բեք էլ չես սի­րել…

Վիվ­յենն ի­րո­նիկ ժպտում է։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ին­չո՞ւ ես ժպտում:

ՎԻՎՅԵՆ — Գի­տեի, որ անց­նե­լու ես շան­տա­ժի… սպա­սում էի:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ես լրիվ լուրջ եմ ա­սում… հա՛, վստա՛հ եմ… հաս­տա՛տ… չե՛ս սի­րել:

ՎԻՎՅԵՆ — Տես, ինչ­պես կու­զես, բայց որ­շումդ միայն քե՛զ հա­մար կա­յաց­րու… ես չեմ ու­զում կորց­նել էն սի­րուն պա­հե­րը, որ ապ­րել եմ քեզ հետ:

Անս­պա­սե­լի էր: Ա­լեք­սանդրն է­լի լռեց:

ՎԻՎՅԵՆ — Ես իս­կա­պես սպա­սել եմ քեզ… էս բո­լոր տա­րի­նե­րին… ու փոր­ձե­լով մո­ռա­նալ՝ քեզ խեղ­դել իմ մեջ՝ ու­րիշ տղա­մար­դիկ եմ ու­նե­ցել… ա­պարդ­յուն ջան­քեր… ա­մե­նաեր­կա­րը մի տա­րի տևեց… (Ա­լեք­սանդ­րին՝ ժպտա­լով🙂 Ա­սա, որ լավ համ­բե­րութ­յուն ու­նեմ:

Ա­լեք­սանդրն ինչոր բան է ու­զում ա­սել, չի հասց­նում:

ՎԻՎՅԵՆ — …չգի­տեմ՝ ինչն էր պատ­ճա­ռը, որ նո­րից այդ քա­ղաք գնա­ցի… չէ՛, գի­տեմ… եր­ևի հույս ու­նեի քեզ տես­նել փո­ղո­ցի ծայ­րին… (պաու­զա, հա­վաք­վեց)… գ­տա այդ նույն փո­ղո­ցը… ու այս ան­գամ փո­ղո­ցը մինչև վերջ ի­ջա, հե­տո էլ աջ թեք­վե­ցի` ինչ­պես ա­սել էիր…

Լ­ռութ­յուն: Ա­լեք­սանդ­րը չդի­մա­ցավ, ող­նա­շա­րով զգում է` ինչոր բան կա տա­կը:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Հան­դի­պե՞լ ես… ինչ-որ մե­կին:

ՎԻՎՅԵՆ – (գլխով՝ ա­յո): Ես շա՜տ եմ փնտրել պա­տաս­խա­նը… ու երբ չգտա, ո­րո­շե­ցի, որ ու­րեմն ճա­կա­տա­գիրն էր այդ­պես ո­րո­շել… հար­մար է, չէ՞, էդ­պես մտա­ծե­լը…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (վա­խե­նա­լով լսել պա­տաս­խա­նը, ա­սես գի­տի միան­շա­նակ): Նա՞ է…

Վիվ­յե­նը գլխով հաս­տա­տեց:

Ա­լեք­սանդ­րը սար­սա­փե­լի վի­ճա­կում է:

ՎԻՎՅԵՆ — Սուրճ… կու­զե՞ս:

Ա­լեք­սանդ­րը գլխով՝ ոչ: Վա­խե­նում է բառ ա­սել՝ կո­կոր­դը քե­րում է։

Վիվ­յե­նը քայ­լեց խո­հա­նո­ցի կող­մը:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (հա­յաց­քը դե­պի պա­տու­հա­նը, այն­պես, որ Վիվ­յե­նը չտես­նի աչ­քե­րը: Բայց ձայ­նը դո­ղում է): Մի՛ թող ինձ…

Վիվ­յե­նը քա­րա­ցավ տե­ղում: Չի շրջվի, կմնան այդ­պես՝ մե­կը մյու­սին մեջ­քով:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …դու հի­մա խա­բում ես… եր­կու­սիս էլ… ուղ­ղա­կի վրեժ ես լու­ծում… ես ինքս չէի գա, ե­թե վստահ չլի­նեի… հե­տո՝ էս ա­մեն ին­չը մի վայրկ­յա­նում կա­վարտ­վեր… ե­թե ար­դեն քա­ռա­սուն րո­պե է՝ խո­սում ենք, ու­րեմն փոր­ձում ենք փրկել… ու դու դա ու­զում ես ոչ պա­կաս, քան ես… էն­պես որ… (կտրուկ) չսպա­սես «վեհ» քայ­լե­րի… (շրջվեց դե­պի Վիվ­յե­նը)… չեմ պատ­րաստ­վում քեզ նվի­րել ոչ ո­քի… մնա­լու եմ էս­տեղ, թող գա, թող ա­պա­ցու­ցի, որ ին­ձա­նից ա­վե­լի է սի­րում…

ՎԻՎՅԵՆ — Ա­պա­ցու­ցե­լու բան չկա… ո­րով­հետև ընտ­րում եմ ես… դու, ի­հար­կե, կա­րող ես մնալ… բայց դա քեզ ցա­վից բա­ցի ու­րիշ ո­չինչ չի տա… (Մ­տավ խո­հա­նոց🙂

Զն­գաց հե­ռա­խո­սը: Ա­լեք­սանդ­րը նա­յեց դրա ուղ­ղութ­յամբ: Ոտ­քերն ի­րենք տա­րան, ձեռքն ին­քը վերց­րեց, միաց­րեց:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (խո­սե­լու է հա­վա­սա­րակշռ­ված): Լ­սում եմ… չեք ու­զո՞ւմ խո­սել… սխա՞լ, իսկ ո՞ւմ եք ու­զում… չէ՛, չեք սխալ­վել, ճիշտ եք զան­գել… ե՞ս… իսկ դուք ի՞նչ եք կար­ծում… հա՛, եր­ևի չեք կա­րո­ղա­նում կողմ­նո­րոշ­վել, թե ես ո՛ր մեկն եմ… հիմ­նա­կա՛­նը, միա՛­կը, ում սի­րել է ու սի­րում է… ա­մե­նա­մեծ ա­պա­ցույցն այն է, որ հի­մա ե՛ս եմ պա­տաս­խա­նում ձեր զան­գին…

Վիվ­յե­նը ներս մտավ՝ սուր­ճը ձեռ­քին:

Հա­յացք­նե­րը հան­դի­պե­ցին: Ող­նա­շա­րով զգաց՝ նա՛ է:

Լուռ լսե­լու է, ոչ ա­ռաջ կգա, ոչ ետ կգնա:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …ի՞նչ… ու ձեզ չի՞ ան­հանգս­տաց­նում էն փաս­տը, որ ես հի­մա ձեր, այս­պես կոչ­ված, սի­րած կնոջ կող­քի՞ն եմ… ախ, վստա­հո՜ւմ եք նրան… ի­հար­կե, ի­զուր… դե ո­րով­հետև ե՛ս ինձ չեմ վստա­հում… ինչ եմ ակն­կա­լո՞ւմ… որ չքվե՛ս գրո­ղի ծո՛­ցը… ո­րով­հետև քեզ չի՛ սի­րում ու ե­թե հի­մա քո կող­քին է, էդ միայն ինձ ցավ պատ­ճա­ռե­լու հա­մար… չես հա­վա­տո՞ւմ… քո ինք­նա­թիռն ի՞նչ ե­ղավ, ե՞րբ ես օդ բարձ­րա­նում… հրա­շա­լի՛ է, ու­րեմն սպա­սում եմ քեզ, օ­դա­չո­ւին ա­սա, թող հնա­րա­վո­րինս ա­րագ քշի էդ տաշ­տը… (Ա­սաց ու ան­ջա­տեց հե­ռա­խո­սը🙂

Բար­կա­ցած շրջվեց ու տե­սավ խո­հա­նո­ցի դռան մեջ քա­րա­ցած Վիվ­յե­նին: Լուռ ի­րար են նա­յում: Ա­լեք­սանդ­րը եր­կար չդի­մա­ցավ, հա­յաց­քը փախց­րեց: Վիվ­յե­նը սուր­ճով բա­ժա­կը պա­տով տվեց, սու­րաց դռան կող­մը: Ա­լեք­սանդ­րը հաս­կա­ցավ: Ին­քը նետ­վեց դռան կող­մը, ա­րագ ներ­սից փա­կեց ու բա­նա­լին բաց պա­տու­հա­նից ա­վե­լի ա­րագ դուրս նե­տեց, քան Վիվ­յե­նը կհաս­ներ ի­րեն: Վիվ­յե­նը չհասց­րեց կանգ­նել, ի­ներ­ցիա­յով ա­րեց հա­ջորդ քայլն ու հայտն­վեց Ա­լեք­սանդ­րի գրկում: Սա չկորց­րեց պա­հը, ա­մուր գրկեց ու համ­բու­րում է շուր­թե­րը` կա­րո­տած, փա­փա­գած, ան­կուշտ:

Վիվ­յե­նին միայն մի քա­նի վայրկ­յա­նից հա­ջող­վեց ուշ­քի գալ, հե­տո նաև`պոկ­վել նրա­նից:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Չեմ տա քեզ ո՛չ ո­քի… ու դու էլ… (ժպի­տով) սի­րո՛ւմ ես ի՛նձ… (ա­վե­լի գոհ ժպտաց)… միայն չա­սես` սո­վո­րութ­յուն է համ­բույ­րիս պա­տաս­խա­նե­լը:

Վիվ­յե­նը այն նույն «պա­հա­րանն» է քան­դում, որ­տե­ղից Ա­լեք­սանդրն իր խա­լաթն էր հա­նել: Ընդ ո­րում, քան­դում է անխ­նա՝ ձեռ­քին ե­կա­ծը հա­տա­կին նե­տե­լով:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (եր­ջա­նիկ է, համ­բույ­րը շատ բան է ա­սել): Սա ոչ ձուկ էր, ոչ միս, սրան որ­տե­ղի՞ց ես գտել… (­Պա­տաս­խան չկա, ֆիք­սեց, դիտ­մամբ է շա­րու­նա­կե­լու🙂 Հա՛, այ­սինքն ա­սե­ցիր՝ ե՛ս եմ նվի­րել՝ ճա­կա­տագ­րի ձեռ­քով… դե ու­րեմն ե՛ս էլ ռադ կա­նեմ՝ նույն ճա­կա­տագ­րի ձեռ­քով… (բոր­բոք­վեց) վստա­հո՜ւմ է ին­քը… տե­սեք, տե­սե՜ք, իսկ մենք, որ չենք ու­զում մեր սի­րած կնոջ կող­քը տղա­մարդ լի­նի, չե՛նք վստա­հո՞ւմ… մենք էլ ենք վստա­հում՝ կնո՛­ջը… բայց ի՛նչ կա­րող է ա­նել ան­պաշտ­պան կի­նը սի­րա­հար­ված տղա­մար­դու դե՛մ…

Վիվ­յե­նը հա­զիվ է զսպում կա­տա­ղութ­յու­նը, մա­նա­վանդ, այն, ինչ փնտրում է, դեռևս չի գտնում:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (շա­րու­նա­կում է): …Ո՜-չի՛նչ…

Վիվ­յե­նը շեշ­տա­կի սրան նա­յեց, հա­յաց­քով՝ ձա՛յնդ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (ան­մեղ): …եր­ևի երկ­րորդ բա­նա­լին ես փնտրում, հա՞…

Պա­տաս­խա­նի փո­խա­րեն Վիվ­յե­նը շրջվում, շա­րու­նա­կում է փնտրել: Ա­լեք­սանդ­րը հոգ­նած նստում է «պա­հա­րան»-ի դռան մոտ, հա­տա­կին:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Բայց կա՞ երկ­րորդ բա­նա­լի…

Վիվ­յե­նը շշմած սրան է նա­յում:

Մեկ վայրկ­յան տևեց միտ­քը, հե­տո անս­պա­սե­լի վերց­րեց հե­ռա­խո­սը, հա­մար է հա­վա­քում: Հա­վա­քում է, պա­հում ա­կան­ջի մոտ, ան­հա­սա­նե­լի է, նո­րից է հա­վա­քում, նո­րից։ Ա­լեք­սանդ­րի դեմ­քին աս­տի­ճա­նա­բար ժպիտ կգա։ Նա­յեց ժա­մին։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ե­թե ար­հես­տա­նոց ես զան­գել՝ ա­նի­մաստ է, աշ­խա­տան­քա­յին ժամն ար­դեն ա­վարտ­վել է։ Ս­տիպ­ված ես սպա­սել մինչև ա­ռա­վոտ։

Վիվ­յե­նը լուռ ան­ջա­տեց հե­ռա­խո­սը։ Խո­սել չի ու­զում հե­տը, նույ­նիսկ՝ վրան նա­յել։

Ա­լեք­սանդ­րը, քթի տակ ինք­նա­գոհ ժպտա­լով, պի­ջա­կի ծո­ցագր­պա­նից մի քա­նի տակ ծալ­ված քար­տեզն է հա­նե­լու։

Կ­բե­րի, կփռի հա­տա­կին, այն­պի­սի տեղ, որ Վիվ­յե­նը տես­նի, դան­դաղ բա­ցե­լու է։ Փա­րիզն է՝ ա­մե­նաանն­շան փո­ղոց­ներն ան­գամ կան։ Վիվ­յե­նը տե­սավ, մտքում՝ Տե՜ր Աստ­ված, ար­տա­քին՝ ռեակ­ցիա չկա։ Բայց Ա­լեք­սանդ­րը եր­րորդ աչ­քով ա­մեն ինչ տես­նում է։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Մեր տու­նիկն ա՛յ, էս­տեղ է, ա՛յ, էս փո­ղո­ցի վրա… էս­տե­ղից ու­ղիղ եր­կու քայ­լի վրա կրո­ւա­սան­նե­րի կրպակ կա… տե­ղում են թխում… բույ­րը բռնում է ամ­բողջ փո­ղո­ցը ու սուրճ են տա­լիս, շա՜տ հա­մով սուրճ… մի եր­կու փոք­րիկ սե­ղա­նիկ ու­նեն՝ հենց փո­ղո­ցի վրա, կա­րող ենք ա­լար­կոտ ա­ռա­վոտ­ներ ու­նե­նալ՝ սուր­ճով ու խրթխրթան կրո­ւա­սա­նով… էս մա­սով զբո­սաշր­ջիկ­ներ շատ են անց­նում՝ հյու­րա­նոց կա, բա­կով դուրս են գա­լիս, ու­ղիղ հրա­պա­րակ մտնում՝ հար­մար է… կա­րող ենք գու­շա­կել՝ ո՛­րը՝ ո՛ր երկ­րից է… հե­տի­նը կի՞նն է, քա­նի՛ տա­րի է՝ միա­սի՞ն են կամ գու­ցե նո՞ր են ծա­նո­թա­ցել…

ՎԻՎՅԵՆ — (անս­պա­սե­լի): Ան­պայ­ման զույ­գե՞ր պի­տի լի­նեն:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Փա­րի­զը սի­րո՛ քա­ղաք է, էս­տեղ ոչ ոք հենց էն­պես չի գա­լիս… մենք էլ հենց էն­պես չէինք տու­նը Փա­րի­զում ու­զում:

Ա­լեք­սանդ­րը վեր­ջին նա­խա­դա­սութ­յունն ա­սե­լիս նա­յում է Վիվ­յե­նին։ Մի պահ ի­րար են նա­յում։ Հե­ռա­խո­սը նո­րից զնգաց։ Ա­լեք­սանդրն ա­սես հա­յաց­քով փոր­ձում է պա­հել Վիվ­յե­նին։ Բայց զան­գը շա­րու­նակ­վում է, Ա­լեք­սանդ­րը բար­կա­ցած թար­թեց աչ­քե­րը։ Վիվ­յե­նը «պոկ­վեց» ու մո­տե­ցավ հե­ռա­խո­սին։

ՎԻՎՅԵՆ – (հե­ռա­խո­սով): Ա­լո՞… մա­ռա­խուղն ա­վե­լի՞ է խտա­ցել… հաս­կա­նում եմ… պարզ է, որ ո­չինչ ա­նել չես կա­րող… ի­հար­կե… (Ան­ջա­տեց:)

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (անս­պա­սե­լի): Մենք Փա­րիզ էինք գնում, հի­շո՞ւմ ես… բայց մա­ռա­խուղ էր ու օ­դա­նա­վը Շառլ դը Գոլ չկա­րո­ղա­ցավ իջ­նել… էդ­պե՛ս հայտն­վե­ցինք էն մյուս քա­ղա­քում… ա­մեն ինչ կա­րող էր այլ կերպ դա­սա­վոր­վել, ե­թե չլի­ներ մա­ռա­խուղն ու մենք Փա­րիզ իջ­նեինք…

ՎԻՎՅԵՆ – (հեգ­նան­քով): Փա­րի­զի փո­ղոց­ներն ա­վե­լի լա՞վ էիր ան­գիր ա­րել։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Չես հա­վա­տա, բայց չէի ա­րել, Փա­րի­զին վստա­հո՛ւմ էի:

ՎԻՎՅԵՆ — Փա­րի­զի՛ն…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Հա՛, հա՛, հա՛… Փա­րի­զում հաս­տատ ի­րար դի­մաց էինք դուրս գա­լու…

ՎԻՎՅԵՆ -Ս­տաց­վում է, որ ոչ թե մե՛զ էիր վստա­հում, այլ քա­ղա­քի՛ն…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (ա­րագ գտավ): …մե՛զ՝ ա՛յդ քա­ղա­քում…

ՎԻՎՅԵՆ – (ի­րո­նիկ):… սկսել ենք փրփուր­նե­րից կախ­վել… (­Բա­ցում է պա­հա­րա­նը, բա­րակ ծած­կոց է դուրս բե­րում, նե­տում Ա­լեք­սանդ­րի կող­մը:) Գի­շեր­նե­րը ցուրտ են լի­նում։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (ծած­կոցն օ­դի մեջ բռնե­լով, պստլիկ հույ­սով):… մա­նա­վանդ, երբ ան­կող­նում մե­նակ ես…

Վիվ­յենն ի­րո­նիկ ժպտաց՝ ի­հար­կե՛ մե­նակ ես։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (չորս կող­մը նա­յե­լով):… իսկ… որ­տե՞ղ…

ՎԻՎՅԵՆ — Բազ­կա­թո­ռին… հա­տա­կին՝ ընտ­րութ­յու­նը քեզ եմ թող­նում… (Ին­քը սեն­յա­կի կողմն է շրջվում:)

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ար­դեն գնո՞ւմ ես…

ՎԻՎՅԵՆ — Հոգ­նած եմ… ծանր օր էր…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Է՛… դեռ չի վեր­ջա­ցել։

ՎԻՎՅԵՆ — Ինձ հա­մար վեր­ջա­ցել է…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Տոմ­սե­րը… լու­սա­բա­ցին են…

ՎԻՎՅԵՆ – (ու­սե­րը թոթ­վե­լով): Բա­րե­բախ­տա­բար ե՛ս չեմ վճա­րել դրանց հա­մար… իսկ դու կա­րող ես դու­ռը կոտ­րել՝ գու­ցե դեռ հասց­նես…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ խո­սել չե՞ս ու­զում…

ՎԻՎՅԵՆ — Ա­ռա­վո­տից խո­սում ենք… ի­մա՛ս­տը։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Կա՛ ի­մաստ… խնդրում եմ, մի՛ գնա… է­լի բան ու­նեմ ա­սե­լու…

Վիվ­յե­նը մնում է տե­ղում կանգ­նած՝ սեն­յակ չի մտնում։ Հա­յաց­քով՝ և՞։ Ա­լեք­սանդ­րը լար­ված է։ Սա վեր­ջին շանսն է։

Վա­րա­գույր­նե­րը դան­դաղ փակ­վում են։ Բայց դրանք թա­փան­ցիկ վա­րա­գույր­ներ են, ո­րոնց ետ­ևից ա­մեն ինչ եր­ևում է։ Կամ կի­սատ են փակ­վում։ Զու­գա­հեռ լսվում է օ­պե­րա­տո­րի ձայ­նը։

ՁԱՅՆ — ՎԵՐՋ ԱՌԱՋԻՆ ԱՐԱՐԻ:

Հան­դի­սա­տե­սը ծա­փա­հա­րել կա­րող է, բայց, հու­սանք, չի հե­ռա­նա, քա­նի որ կի­սատ փակ­ված կամ թա­փան­ցիկ վա­րա­գույր­նե­րի ետ­ևում ներ­կա­յա­ցու­մը շա­րու­նակ­վում է։

ՎԻՎՅԵՆ – (դե­պի բազ­մո­ցը կգնա, կնստի, դե­պի կու­լիս­ներ): Սուրճ կա­րո՞ղ ենք խմել։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (բարձր): Ես էլ դեմ չէի լի­նի… (­Փող­կա­պը թու­լաց­նե­լով ու դե­պի Վիվ­յե­նը քայ­լե­լով, գրպա­նից ծխա­խո­տի տու­փը դուրս բե­րե­լով, դարձ­յալ դա­տարկ է:) Ծ­խա­խոտ ու­նե՞ս…

ՎԻՎՅԵՆ — Ա­սա­ցի՝ չե՛մ ծխում… թո­ղել եմ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ – (դե­պի կու­լիս­ներ):… ծխա­խոտ էլ…

ՏՂԱՄԱՐԴ/ԿԻՆ – (կու­լիս­նե­րից բեմ կբարձ­րա­նա, ձեռ­քին սկու­տեղ՝ եր­կու բա­ժակ սուր­ճով ու ծխա­խո­տի տու­փով։ Կ­մո­տե­նա, կտա): Ես գի­տեի, որ դե­րա­սան­նե­րը եր­բեմն իմպ­րո­վիզ են ա­նում, բայց այս­քա՞ն, ոնց որ բո­լո­րո­վին ու­րիշ պիես խա­ղաք… չնա­յած, հան­դի­սա­տե­սը կար­ծես թե գոհ է։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ հե­ղի­նա՞­կը…

ՏՂԱՄԱՐԴ/ԿԻՆ — Հե­ղի­նա­կը երկ­րորդ գոր­ծո­ղութ­յան վեր­ջում նոր կմո­տե­նա… (­Դե­պի կու­լիս­նե­րը:) Հա­մե­նայն­դեպս այդ­քան մի՛ շեղ­վեք։

Մ­տավ կու­լիս­ներ։ Ոչ Ա­լեք­սանդ­րը, ոչ էլ Վիվ­յե­նը չպա­տաս­խա­նե­ցին։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Իսկ զան­գե՞­րը… ես, ախր, տղա­մար­դու հետ եմ խո­սել ու ին­քը…

ՎԻՎՅԵՆ — Ին­քը ճա­նա­պար­հին է… գա­լիս է…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Դու գի­տեի՞ր, որ ինձ են կան­չե­լու:

ՎԻՎՅԵՆ — Ի­հար­կե ո՛չ… ա­սա­ցին՝ կգտնենք մե­կին, էս­տեղ հայ դե­րա­սան­ներ շատ կան… ես ի՞նչ ի­մա­նա­յի, որ դու հի­մա Փա­րի­զում ես…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ում պատ­մես, չի հա­վա­տա… ես չէի էլ կա­րող ե­րա­զել, որ դու…

Վիվ­յենն ու­շա­դիր նրան նա­յեց։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …ուղ­ղա­կի խնդրե­ցին, ա­սե­ցին՝ պի­տի փո­խա­րի­նես, դե­րա­սա­նը տա­քութ­յուն ու­նի, իսկ տոմ­սե­րը վա­ճառ­ված են… Ա՛յ քեզ ճա­կա­տագ­րի խաղ՝ էս­տեղ գի­տե՞ս քա­նի՛ հայ դե­րա­սան կա, ի վեր­ջո, գնացք կա, ինք­նա­թիռ. ցան­կա­ցած մե­կին կա­րող էին հրա­վի­րել… Մի խոս­քով՝ տվե­ցին պիե­սը… Ի դեպ, լավ էլ պիես էր, դուրս ե­կավ…

ՎԻՎՅԵՆ — Հե­ղի­նա­կին կա­սես…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Չեմ կար­ծում, որ դա նրան կմխի­թա­րի, բայց… դու քո էդ… (գլխով հե­ռա­խո­սը ցույց տա­լով)… ի­րո՞ք այն փո­ղո­ցում ես գտել…

ՎԻՎՅԵՆ — Ար­դեն ա­սա­ցի՝ ես ա­մեն ինչ ա­սել եմ, ինչ­պես կա…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ես էլ…

ՎԻՎՅԵՆ — Եվ տոմ­սե՞­րը…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ի­հար­կե՛… (Գր­պա­նից հա­նում է տոմ­սե­րը, մեկ­նում Վիվ­յե­նին:) Էս էլ տոմ­սե­րը… ի­մը՝ Փա­րիզ-Եր­ևան-­Փա­րիզ։ Քո­նը՝ Փա­րիզ-Եր­ևան… ա­ռա­վոտ­յան է թռիչ­քը…

ՎԻՎՅԵՆ — Իսկ ես ար­դեն էս­տեղ եմ…

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ներ­կա­յա­ցու­մից հե­տո կտա­նեմ, ետ կտամ… կհասց­նե՛մ…

ՎԻՎՅԵՆ — Կ­հասց­նես…

Մի պահ եր­կուսն էլ լուռ են։

ՎԻՎՅԵՆ — Դու ինչ-որ բան էիր ու­զում ա­սել… ընդ­մի­ջու­մից ա­ռաջ…

Ա­լեք­սանդ­րը մտքում ժպտաց։ Վիվ­յե­նը լար­ված սպա­սում է։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — …մի դյու­ժին նոր վեր­նա­շա­պիկ եմ գնել… քո սի­րած­նե­րից… ա­մեն մե­կը մի ան­գամ հա­գել ու կա­խել եմ պա­հա­րա­նում… որ ա­ռա­վոտ­նե­րը դրանք հագ­նես, մեզ հա­մար սուրճ պատ­րաս­տես ու բե­րես ննջա­րան… ու քո սի­րած գրքե­րը… շա­րել եմ ննջա­րա­նի պա­հա­րա­նիկ­նե­րի վրա… որ հե­տո ան­կող­նում միա­սին կար­դանք…

Վիվ­յե­նը լուռ է։ Ներ­սը ա­լիք­ներ են։ Ա­լեք­սանդ­րը լուռ, բայց ան­համ­բեր սպա­սում է։

ՎԻՎՅԵՆ — Ա­սում էիր Փա­րի­զի փո­ղոց­ներն ան­գիր չես ա­րե՞լ:

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Ար­դեն ա­րե՛լ եմ… բայց Փա­րի­զից մի փոքր դուրս հե­տաքր­քիր վայ­րեր կան ու եր­թու­ղին  էլ դո՛ւ կա­րող ես ընտ­րել։

ՎԻՎՅԵՆ – Դու, կար­ծեմ, քար­տեզ ու­նեիր, չէ՞…

Ա­լեք­սանդ­րը լուռ հա­նեց քար­տե­զը, փռեց հա­տա­կին։ Եր­կու­սով նստո­տե­ցին հա­տա­կին։ Վիվ­յե­նը հակ­վել է քար­տե­զին, ու­շա­դիր նա­յում է։

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ — Կա­րող եմ էս հատ­վածն ա­ռա­ջար­կել, կամ՝ էս­տեղ։ Էս­տեղ փո­ղոց­նե­րը նեղ են ու շա­րու­նակ բա­կե­րով են անց­նում, հե­տո էս փո­ղոց­նե­րից հնա­րա­վոր է…

Վիվ­յենն ա­րագ վեր է կե­նում, վերց­նում ժա­կե­տը, կո­շիկ­նե­րը, ո­րոնք հա­նել էր նստո­տե­լուց։ Ա­լեք­սանդրն իր հա­գուստն է վերց­նում։ Մո­տե­նում են կու­լիս­նե­րին, որ դուրս գան, ա­րագ կանգ են առ­նում, նա­յում ի­րար, հաս­կա­ցան, վե­րա­դար­ձան բե­մեզր։ Ա­լեք­սանդ­րը ցած «թռավ»։ Օգ­նեց Վիվ­յե­նին իջ­նել բե­մից, միա­սին շտա­պում են դահ­լի­ճի դռնից դուրս գալ։ Զն­գաց Վիվ­յե­նի հե­ռա­խո­սը, ո­րը մնա­ցել է բե­մում։ Շրջ­վում են։ Վիվ­յե­նը՝ հե­ռա­խո­սի կող­մը, Ա­լեք­սանդ­րը՝ Վիվ­յե­նի։ Վիվ­յե­նը միայն մի վայրկ­յան լսեց զան­գը, հե­տո շրջվեց դռան կող­մը՝ իր ետ­ևից տա­նե­լով Ա­լեք­սանդ­րին։

Դուրս են գա­լու դահ­լի­ճից՝ հան­դի­սա­տե­սի ծա­փե­րի ներ­քո։

You may also like...

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։