ՊԻԵՍ

Գագիկ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ / ՎԵՐ ԿԱՑ ՈՒ ԳՆԱ

Երբեմն թատրոնը նման է քրքրջացող ծաղրածուի, դե ես էլ ասացի` ժամանակն է` ես էլ քրքջամ: Գործող անձինք ԿԱՐՊ ԿԱՐՊԻՉ — մեծ էներգիայի տեր անձնավորություն ՀԱՍՄԻԿ — մինչև 30տարեկան ԳԵՎՈՐԳ —...

Նի­նա ՄԱԶՈՒՐ / ԱԳՆԵՍԸ՝ ՈՒԻԼԼԻ ԿԻՆԸ

Ագ­նե­սը՝ Վիլ­յամ Շեքս­պի­րի կի­նը, ին­քը ե­կավ ինձ մոտ: Ա­յո, ա­յո, հենց այդ­պես: Մի ան­գամ, մթնշա­ղին էր, «գայ­լի ու շան» ժա­մին, ֆլեյ­տա­յի  ձայն լսե­ցի՝ միայ­նակ ու զու­լալ: Չ­գի­տեմ՝ ով էր այդ...

­ ՑԱՆՑ / Ռազմիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Կարծում եմ, մի կողմից պատանեկության, երիտասարդության երազանքներով լեցուն ոսկե «նավակով» մարդը բարձրանում-բախվում է իրականությանը, ապա իրականության «նավակով» մյուս կողմից սկսում է իջնել, և այս երկու պտույտների միջև ընկած տարածությունը կոչվում...

ՏԱՐ ԻՆՁ ԴԵՊԻ ԱՍՏՂԵՐԸ / Դա­վիթ ԽԱՉԻՅԱՆ

…­Բայց գու­ցե պե՞տք չէ, որ մար­դու բո­լոր ե­րա­զանք­ներն ի­րա­կա­նա­նան: Ինչ-որ բան էլ պի­տի ան­հա­սա­նե­լի մնա, որ մար­դը ճախ­րե­լու տեղ ու­նե­նա, սի­րե­լու տեղ, ե­րա­զանք­նե­րի ու հույ­սե­րի տեղ… Ե­րա­զանք­ներ չու­նե­ցող մար­դը սպառ­ված...

Սամ­վել ԿՈՍՅԱՆ / ՓՈՇՈՒՑ ՔՇՎԱԾՆԵՐԸ

Շա­տե­րին թվում է՝ սե­ղա­նի, հա­գուս­տի կամ հե­ռուս­տա­ցույ­ցի վրա­յից մաք­րե­լով, փո­շու խնդի­րը լու­ծում են: Ի­րա­կա­նում այն մի տե­ղից այլ տեղ են տե­ղա­փո­խում, չկաս­կա­ծե­լով, թե պո­տեն­ցիալ ինչ հի­վան­դութ­յուն­ներ են տե­ղա­շար­ժում: Երկ­րագն­դի ա­նա­պա­տաց­ման...

ԱՆԱՆՈՒՆԸ / ­­Սամ­վել ԽԱԼԱԹՅԱՆ

«Ա­նա­նունն» ա­վար­տե­ցի: Դր­ված է վեր­ջին նա­խա­դա­սութ­յան վեր­ջա­կե­տը, բայց, թատ­րո­նի լեզ­վով ա­սած, դե­րից դեռ չեմ կա­րո­ղա­նում դուրս գալ: Դա նրա­նից չէ, որ ինքս իմ նոր գրված­քով հիա­ցած եմ ու ստեղ­ծա­գոր­ծո­ղիս վա­յելքն...

Գուրգեն ԽԱՆՋՅԱՆ / ԹՈՐԳՈՄԱ ՏՈՒՆ.  ՀԱՅԿ

­Հայկ նա­հա­պե­տի ար­ձա­կած նե­տը պատ­ռեց Բե­լի կուրծ­քը, սա­կայն Բե­լին սպա­նե­լով Բե­լի մա­սին չէր նրա ըն­թաց­քը, Բելն ըն­դա­մե­նը ա­ռիթ էր, նե­տը թա­փան­ցավ նրան ետ թո­ղեց և շա­րու­նա­կե­լով սլա­նալ իր սլաց­քի շվվո­ցով...

Հրանտ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ / ԿԱՌԱՓՆԱՐԱՆԻՆ  ԻՋԱԾ  ԱՂԱՎՆԻՆ

ՏՐՈՐԵԼՈՎ ԴԱՀՃԻ ՈՏՔԵՐԸ /ազգային-քաղաքական դրամա 9 տեսիլով/ Գործող անձինք. Փայլակ Զինք՝ հրապարակախոս եւ պատգամավոր, Մանկավարժ Զարեհ Սեպուհ արքեպիսկոպոս Մաթյան՝ պատրիարք, Մայր Արաքսի Նաթան արքեպիսկոպոս, Ռուբեն՝ Մայր Արաքսիի որդին Տեր-Կորյուն՝ քահանա,...